Възможности за социалнопедагогическа подкрепа на децата и учениците в образователна среда в контекста на Закона за предучилищното и училищното образование


Здравкова, Боряна (2016) Възможности за социалнопедагогическа подкрепа на децата и учениците в образователна среда в контекста на Закона за предучилищното и училищното образование Педагогически алманах. Ред. В. Петрова. В. Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, том ХХIV, кн. 2, с. 271-279. ISSN: 2367-9360 (Online) ISSN: 1310-358Х (Print)


 Темата на статията е провокирана от новите образователни реалности в системата на образованието, които произтичат от влезлия в сила на 1.08.2016 г. Закон за предучилищното и училищното образование и съпътстващите го подзаконови документи. На основата на някои от визираните в Закона принципи, приоритети и текстове е направен опит да се очертаят механизмите и възможностите за ефикасна социалнопедагогическа работа в образователна среда, ориентирана към подкрепа и подпомагане на децата и учениците в процеса на приобщаващо образование.
  Статия
 приобщаващо образование, образователна среда, подкрепа за личностно развитие, социалнопедагогически взаимодействия


Социални, стопански и правни науки Педагогика

Social sciences, economic sciences and law Education

 Издадено
  11398
 Боряна Здравкова

1. Тоцева, Янка, Йосиф Нунев. Педагогически взаимодействия в мултикултурна среда. В. Търново: Фабер, 2019, ISBN: 978-619-00-1008-1, с. 96

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/