Петров, Людмил. Ваканционен клуб "Русалка" - теория и практика в културния туризъм //Petrov, Lyudmil. Holiday club "Russalka" - Theory and Practice in Cultural Tourism, Journal "Sport and Science", Sofia, 2012, 3, pp. 185-189, ISSN 1310-3393. COBISS.BG-ID 1121090276


Петров, Людмил (2012) Петров, Людмил. Ваканционен клуб "Русалка" - теория и практика в културния туризъм //Petrov, Lyudmil. Holiday club "Russalka" - Theory and Practice in Cultural Tourism, Journal "Sport and Science", Sofia, 2012, 3, pp. 185-189, ISSN 1310-3393. COBISS.BG-ID 1121090276 Списание "Спорт и Наука", София, 2012. изв. брой 3, с. 185-189, ISSN 1310-3393, Journal "Sport and Science", Sofia, 3, pp. 185-189, ISSN 1310-3393. COBISS.BG-ID 1121090276


 Целта на изследването бе да се разкрие същността на теорията и практиката в културния туризъм във ваканционен клуб "Русалка". Методика: теоретичен анализ и синтез, маркетингово проучване, наблюдение, анкетен метод, метод на експертна оценка, вариационен и честотен анализи
  Статия
 ваканционен клуб, културен туризъм, морски курорт


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11385
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/