Момчилова, А., Л. ПЕТРОВ (2009) „Съвременни подходи за ранна спортна специализация на подрастващи”,


Петров, Людмил (2009) Момчилова, А., Л. ПЕТРОВ (2009) „Съвременни подходи за ранна спортна специализация на подрастващи”, Сборник трудове „Изследване ефективността на иновационни подходи за оптимизиране на физическото възпитание, спорта и кинезитерапията”, Русенски университет "Ангел Кънчев", Русе, с. 6-9


 В статията се разглеждат съвременни подходи за ранна спортна специализация на подрастващи спортисти
  Статия
 подрастващи, спорт, ранна спортна специализация


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11382
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/