Ландшафтно-геофизични особености на природен парк “Българка”. (в съавторство)


Петров, Галин (2013) Ландшафтно-геофизични особености на природен парк “Българка”. (в съавторство) Сб. „България, българите и Европа – мит, история, съвремие”. том VІ, В. Търново, 28 октомври 2011, 366-382. (на електронен носител) ISBN 978-954-524-930-3


 
  Доклад
 


Природни науки, математика и информатика Науки за земята

Natural sciences, mathematics and informatics Earth Sciences

 Издадено
  11358
 Галин Петров

1. М. Петрова. Самовъзстановяване на ландшафтите (по примера на Шипченска и Тревненска Стара планина и прилежащите им части от Предбалкана). Е-списание "Географ", Год. 1, брой 1, октомври 2016, geograf.bg, с. 33-45. Online ISSN 2534-949X

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/