Готите в българските земи. С., „Борина”, 2018 (в съавторство с П. Владкова)


Павлов, Пламен (2018) Готите в българските земи. С., „Борина”, 2018 (в съавторство с П. Владкова) София


 Произход и история на готите. Готските "вълни" на юг от Дунав и ролята на този германски народ в историята на Византия, Италия, Испания, както и неговото археологическо и културно наследството по българските земи.
  Книга
 готи, Византия, хуни, Теодерих Амал, Теодерих Страбон, Готско кралство, Юстиниан Велики
 Под печат
  11345
 Пламен Павлов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/