Многогласното осмисляне на българската народна песен /сравнителен анализ на творби от Н. Атанасов, П. Пипков, Д. Христов и Л. Пипков/


Булева-Петрова, Марияна (2004) Многогласното осмисляне на българската народна песен /сравнителен анализ на творби от Н. Атанасов, П. Пипков, Д. Христов и Л. Пипков/ Сб. от Национална историко-теоретична конфеенция, Велико Търново, октомври 2003 „България в музика“. Съст. и ред. Марияна Булева. ВТ: Астарта, с. 64-79. ISBN 954-8324-30-4


 Представени са чрез сравнителен анализ хармонизации на български народни песни, които разкриват различните подходи към българския фолклор на творци от различни поколения. Проблемите са както от музиколно-теоретично, така и от културологично естество и третират един централен за българската музика проблем - творческото претворяване на музикално-фолклорното богатство
  Доклад
 хармонизиране на песни в дорийски лад, хармонизиране на песни в макам хиджас, доминантови финали, дв


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  1133
 Марияна Булева-Петрова

3. Караиванова, Бинка. Клавирното творчество на българските композитори класици в обучението по задължително пиано. Велико Търново: Ивис, 2013, 160 с. ISBN 978-954-2968-60-3

2. Караиванова, Бинка. Музикалното мислене на Веселин Стоянов през призмата на клавирното творчество за деца. Бълг. музикознание, 2012 № 1, 12-21.

1. Славова, Цветелина. Здравко Манолов. ВТ.: Астарта, 2008. ISBN 978-954-350-068-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/