Хармонията на Любомир Пипков


Булева-Петрова, Марияна (2004) Хармонията на Любомир Пипков - Българско музикознание, 2004, 4, с. 3-54. Print ISSN: 0204–823X


 Цялостно изследване на хармоничното мислене на Любомир Пипков. Студията въвежда редица нови термини, дава ново дефиниране и нов поглед към ключовия за музиката на ХХ в. термин "модалност", въвежда идеята за "ритмизирана тоналност", предлага цялостна система от символи за целите на хармоничния анализ.
  Студия
 модалност, тоналност, ритмизирана тоналност, фонетично равнище, морфологично равнище, синтактично ра


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  1132
 Марияна Булева-Петрова

4. Врангова, Снежина. От песен към художествена форма в инструменталната музика. София: Хайни, 2017, 326 с. ISBN 978-619-7029-47-5. Страница 43

3. Караиванова, Бинка. Клавирното творчество на българските композитори класици в обучението по задължително пиано - Велико Търново: Ивис, 2013, 160 с. ISBN 978-954-2968-60-3

2. Врангова, Снежина. Двадесет и две вариации за пиано от Любомир Пипков – още един възможен поглед. – Във: Музикално-научен алманах “Киприана Беливанова” (година трета), С., 2006, с. 67-79

1. Градев, Николай. Симетричноладовите творчески търсения на българските композитори – едно модерно решение на проблема за националното. Върху примери за употребата на умаления симетричен лад из клавирната музика на П. Владигеров, В. Стоянов, Л. Пипков, Д. Ненов и Ал. Райчев. – В: Музикални хоризонти, 2005 № 1, 20-27.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/