Хармонията на Веселин Стоянов: щрихи към проблема за музикалното мислене като знак на културна идентичност


Булева-Петрова, Марияна (2003) Хармонията на Веселин Стоянов: щрихи към проблема за музикалното мислене като знак на културна идентичност - Българско музикознание - "Музика и културна идентичност", 2003, 4, с. 147-155. Print ISSN: 0204–823X


 Изследване на специфичните музикално-психологически предпоставки, свързани с типа музикално мислене в национален мащаб, натрупванията в периода на учене, естетико-философската личностна нагласа при формирането на музикалния стил на композитора и конкретните музикално-езикови параметри на неговото творческо мислене
  Статия
 музикално мислене, музикална психология, звуково понятие, музикален език, тонов род, дорийски, фриги


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  1131
 Марияна Булева-Петрова

5. Караиванова, Бинка. Клавирното творчество на българските композитори класици в обучението по задължително пиано - Издателство "Ивис" В. Търново, 2013, 160 с., ISBN 978-954-2968-60-3

4. Врангова, Снежина. Аспекти на жанра и формата в българския клавирен концерт (от зараждането до 80-те години на ХХ век), дисертация, 2010.

3. • Врангова, Снежина. Клавирно-концертното творчество на Веселин Стоянов между обективните предпоставки на националния музикален стил и индивидуалното начало. Трета научна конференция за докторанти с международно участие. НБУ, София, 2009, с. 87-108

2. Градев, Николай. Теоретична система на симетричните ладове (терминологичен апарат). – Във: Нови идеи в музикознанието. С., 2006, 79–93

1. • Градев, Николай. Симетричноладовите творчески търсения на българските композитори – едно модерно решение на проблема за националното. Върху примери за употребата на умаления симетричен лад из клавирната музика на П. Владигеров, В. Стоянов, Л. Пипков, Д. Ненов и Ал. Райчев. – В: Музикални хоризонти, 2005, № 1, 20-27

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/