Процесът на демократизация в държавите от Арабската пролет


Стоянова-Енчева, Олга (2017) Процесът на демократизация в държавите от Арабската пролет Политологични ракурси. Сборник от академични четения в памет на проф. Кирил Шопов, Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”, Велико Търново, 2017, стр. 93- 103, ISBN: 978-619-208-108-9, COBISS.BG-ID: 1280981220


 През последните няколко десетилетия в света се наблюдава засилен преход на общества от авторитарен към демократичен тип управление. Демократизацията отразява специфичните особености на обществата, в които функционира. Концепцията за процеса на демократизация е една от най-дискусионните в сферата на политическите науки.
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  11294
 Олга Стоянова-Енчева

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/