Хармонията на Дебюси в българското музикознание. Пораждащи идеи в студия на Искра Рачева.


Булева-Петрова, Марияна (2003) Хармонията на Дебюси в българското музикознание. Пораждащи идеи в студия на Искра Рачева. Сб. Музикални предизвикателства от началото на ХХ век. ІІ. С. с. 39-50


 Статията представя един от крупните приноси на българското музикознание в международен мащаб - изследването на хармоничното мислене на Дебюси от българската авторка Искра Рачева. Подчертават се неговите новаторски идеи, оригинална терминология и нов поглед към проблемите на съвременната хармония.
  Статия
 хармония, Мазел, Искра Рачева, фонизъм, ладово-интонационно мислене, модалност
 Издадено
  1128
 Марияна Булева-Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/