Павликянски селища в Централна Северна България в османски документи от ХVІ в. – В: Етнологията вчера, днес, утре. Изследвания, посветен на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев. Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 479–493. ISBN - 954-524-510-7; 978-954-524-510-7. COBISS.BG-ID - 1046063076.


Мутафова, Красимира (2006) Павликянски селища в Централна Северна България в османски документи от ХVІ в. – В: Етнологията вчера, днес, утре. Изследвания, посветен на 65-годишния юбилей на доц. д-р Николай Иванов Колев. Велико Търново : УИ „Св. св. Кирил и Методий“, 2006, с. 479–493. ISBN - 954-524-510-7; 978-954-524-510-7. COBISS.BG-ID - 1046063076. Велико Търново


 Проблемите, свързани със селищното развитие, демографските характеристики и динамика на промените в т.нар. „павликянски“ селища са разисквани на основата на публикуван и непубликуван османски архивен материал. Анализираният документален материал дава нови възможности за изследване на тези процеси и уплътняване на демографската характеристика на миграциите от юг на север в хода на османското завоевание и след него. В съпоставителен план с османския регистров материал от края на ХV в. описните данни от нач. на ХVІ в. позволяват конкретни наблюдения върху селищното развитие на павликянското население в Северна България. Изведените статистически обобщения ясно открояват тенденциите в развитието на селищните структури, формирани от павликяните в Северна България. Те позволяват изследване и на специфичните семейни форми и социална характеристика на павликянското население. Сравнителният анализ на регистровата информация сочи, че големите родови структури са най-ясно изразени в две от типичните павликянски селища – в Бъсцево и особено в Калугерица, където на практика доминират няколко големи рода. Обяснението би следвало да се потърси в подчертаната консервативност на вярванията и дистанцираност в общуването с околното население, на която обръщат внимание почти всички католически мисионери. Отбелязаните в донесенията прояви на нетърпимост към представителите на католицизма намират потвърждение в запазилите се и до днес в тези региони легенди и предания. За Бъсцево и Калугерица напр. в почти всички релации е спомената легендата за католическия свещеник, убит от местното население при един от опитите му да разпространява «своята вяра» сред тях. Като специфична характеристика на демографската ситуация в разглежданите павликянски селища се открояват и ниската детска смъртност, и устойчиви жизнени показатели (откроени косвено, чрез анализ на антропонимичните данни), ниският процент на вдовиците и пр. От гледна точка на миграционните процеси прави впечатление липсата на пришълци в част от селищата и наличието на сравнително ограничен брой в други от тях. Изведените в табличен вид обобщени данни дават възможност и за един общ поглед върху етнодемографските промени и свързаните с тях ислямизационен процес и тюркска колонизация. Те категорично изключват някаква подчертана “инвазия” на мюсюлманско население в разглежданите павликянски селища до нач. на ХVІ в. През разглеждания период само три от селищата биха могли да бъдат определени като “смесени” – Брестовиче-и павликян, Орешан-и павликян и Вардъна-и павликян. При положение, че интензитетът на ислямизационния процес чуствително нараства през втората половина на ХVІІ в., коментираните в изследването обобщени данни разкриват ценна информация за крайно ограниченото проникване на исляма сред павликянското население до нач. на ХVІ в. Като контраст на тази религиозна картина се изтъкват сведенията в релациите на католическите мисионери от средата и втората половина на ХVІІ в. – Филип Станиславов, Франческо Соимирович и Антон Стефанов.
  Статия
 павликяни, павликянски селища, муфассал дефтери, демографски промени, миграции
 Издадено
  11255
 Красимира Мутафова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/