Бившият столичен център Търново в османотурски документи от ХVІ век. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д. и. н Йордан Андреев. ’14–15 май 1999 г. Ред. К. Попконстантинов, Кр. Мутафова, М. Младенов. УИ „Св. св. Кирил и Методий“. В. Търново, 2003, с. 578–596. ISBN - 954-524-349-X. COBISS.BG-ID - 1041143012.


Мутафова, Красимира (2003) Бившият столичен център Търново в османотурски документи от ХVІ век. – В: Традиции и приемственост в България и на Балканите през средните векове. Изследвания и материали от международната научна конференция в чест на 60-годишнината на проф. д. и. н Йордан Андреев. ’14–15 май 1999 г. Ред. К. Попконстантинов, Кр. Мутафова, М. Младенов. УИ „Св. св. Кирил и Методий“. В. Търново, 2003, с. 578–596. ISBN - 954-524-349-X. COBISS.BG-ID - 1041143012. Велико Търново


 
  Статия
 Търново, османско владичество, османски документи, муфассал дефтери, антропонимия
 Издадено
  11252
 Красимира Мутафова

2. Димитрова, Десислава. „По махалата ще ги познаете“ (по примера на Филибе през XVI–XVII век). – В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Година II (XXXIV), 2018. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор Красимира Мутафова. Велико Търново, 2018, с. 148. ISSN: 2603-3534.

3. Йорданов, Стефан. Ивайло und kein Ende? III. Ретроспективни данни за огнището на т.нар. въстание на Ивайло от османотурски извори. – В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Година II (XXXIV), 2018. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор Красимира Мутафова. Велико Търново, 2018, с. 98, 126. ISSN: 2603-3534.

1. Радева, Донка. По въпроса за конфесионалния статус на павликяните в Османската империя през ХV-ХVІІ век. – В: Годишник на Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Година I (XXXIII), 2017. Изследвания в чест на 60-годишнината на професор доктор на историческите науки Иван Тютюнджиев. Велико Търново, 2018, с. 375, 385 (с. 369–387). ISSN: 2603-5065 (Online). ISSN: 2603-3534 (Print). COBISS.BG-ID - 1285467876.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/