Подготовка, провеждане и утвърждаване на изборите за VІІ ОНС през 1893 г. В: България, Българите и Европа – мит, история и съвремие.


Палангурски, Милко (2008) Подготовка, провеждане и утвърждаване на изборите за VІІ ОНС през 1893 г. В: България, Българите и Европа – мит, история и съвремие. България, Българите и Европа – мит, история и съвремие, 2008, т. ІІ. УИ “Св. св. Кирил и Методий”,с.115-143. Print ISBN 978-954-524-660-9.


 Провеждане и резултати от изборите за седми парламент през 1893 г.
  Статия
 Избори, парламент, партии, персонален състав.
 Издадено
  11246
 Милко Палангурски

2. Миколенко, Д. В. СтрастI за Стамболовшм: болгарське державотворення у 1895-1920 роках: ХаркIв,ХНУ IменI В.Н.КаразIна, 2017 ISBN 978-966-285-450-3,, 804 с. цит. на с.41

1. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.598.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/