България в балканската политика на Русия (1899-1903 г.). В. Търново, 1996. Слово, 1995, ISBN 954-439-412-5.


Палангурски, Милко (1996) България в балканската политика на Русия (1899-1903 г.). В. Търново, 1996. Слово, 1995, ISBN 954-439-412-5. В. Търново, Слово, 1996, ISBN 954-439-412-5.


 Българо-руски дипломатически, военни, стопански и стратегически връзки и сътрудничество.
  Монография
 България, Русия, дипломация, националноосвободително движение, заем
 Издадено
  11240
 Милко Палангурски

37. Петров, Йордан. България в балканската политика на Великобританияв началото на XX век (1902 - 1909 г.). Университетско издателство "Св. св. Кирил и Методий", Велико Търново, 2018 г., с.49

36. Миколенко, Д. В. СтрастI за Стамболовшм: болгарське державотворення у 1895-1920 роках: ХаркIв,ХНУ IменI В.Н.КаразIна, 2017 ISBN 978-966-285-450-3,, 804 с. цит. на с.763

31. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с. 305.

32. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.305.

33. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.307.

34. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.308.

35. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.579.

16. Александров, Александър Г. Д-р Стоян Данев – политически и държавен деец. Принос към биографията (до 1913 г.), „Фабер“, В. Търново, 2015, ISBN: 978-619-00-9249-9, с.321

17. Радев, Тодор. Въстанията в тактиката на българския ирендетизъм 1894-1904, София, Парадигма, 2015, ISBN 978-954-326-246-5, с. 181.

18. Радев, Тодор. Въстанията в тактиката на българския ирендетизъм 1894-1904, София, Парадигма, 2015, ISBN 978-954-326-246-5, с.109.

19. Радев, Тодор. Въстанията в тактиката на българския ирендетизъм 1894-1904, София, Парадигма, 2015, ISBN 978-954-326-246-5, с.120.

20. Радев, Тодор. Въстанията в тактиката на българския ирендетизъм 1894-1904, София, Парадигма, 2015, ISBN 978-954-326-246-5, с.146.

21. Радев, Тодор. Въстанията в тактиката на българския ирендетизъм 1894-1904, София, Парадигма, 2015, ISBN 978-954-326-246-5, с.155.

22. Радев, Тодор. Въстанията в тактиката на българския ирендетизъм 1894-1904, София, Парадигма, 2015, ISBN 978-954-326-246-5, с.162.

23. Радев, Тодор. Въстанията в тактиката на българския ирендетизъм 1894-1904, София, Парадигма, 2015, ISBN 978-954-326-246-5, с.163.

24. Радев, Тодор. Въстанията в тактиката на българския ирендетизъм 1894-1904, София, Парадигма, 2015, ISBN 978-954-326-246-5, с.177.

25. Радев, Тодор. Въстанията в тактиката на българския ирендетизъм 1894-1904, София, Парадигма, 2015, ISBN 978-954-326-246-5, с.184.

26. Радев, Тодор. Въстанията в тактиката на българския ирендетизъм 1894-1904, София, Парадигма, 2015, ISBN 978-954-326-246-5, с.193.

27. Радев, Тодор. Въстанията в тактиката на българския ирендетизъм 1894-1904, София, Парадигма, 2015, ISBN 978-954-326-246-5, с.194.

28. Радев, Тодор. Въстанията в тактиката на българския ирендетизъм 1894-1904, София, Парадигма, 2015, ISBN 978-954-326-246-5, с.211

29. Радев, Тодор. Въстанията в тактиката на българския ирендетизъм 1894-1904, София, Парадигма, 2015, ISBN 978-954-326-246-5, с.211.

30. Радев, Тодор. Въстанията в тактиката на българския ирендетизъм 1894-1904, София, Парадигма, 2015, ISBN 978-954-326-246-5, с.240.

15. Георгиев, Бисер, Вътрешнополитически възгледи и дейнсто на Либералната (Радославистка) партия в България, В: Трети международен конгрес по българистика, 23-23 май 2013 г., т. 29, С., 2014, Университетско издателство"Св. Климент Охридски", ISNN 978-954-07-3841-3, с.63.

14. Миколенко, Д. М. Стефан Стамболов як революціонер, політик і державний діяч Болгарії в оцінках радянської історіографії сер. 1960-х – 1970-х рр. Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Харків, 2013, No 1087 : Сер. «Історія». Вип. 47. ISSN 2220-7929, с. 203.

12. Mikolenko D.V. The russian historiography of the late xix – early xx century of political activity pursued by Stefan Stambolov, Науковi записки. Збiрник праць молодих вчених та аспiрантiв. 2011. Т. 22. С. 238-246. enk

13. Георгиев, Бисер, Младолибералната партия и българския национален въпрос /1904-1908/, В: Сборник в чест на 70-годишнината на проф.дин Димитър Игнатовски, В. Търново, Фабер 2011, ISBN 978-954-400-468-2 с.430

7. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISSN: 978-954-8387-70-5, с. 173.

8. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISSN: 978-954-8387-70-5, с. 265.

9. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISSN: 978-954-8387-70-5, с. 265.

10. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISSN: 978-954-8387-70-5, с. 5.

11. Радев, Тодор, Екзархията и българският революционен национализъм в Македония и Одринска Тракия 1893-1913, Пловдив, 2010, ISBN 978-954-423-637-3, с.216.

6. Миколенко Д. В. Правоцентристькi партii у системi влади Князiства Болгарii /кiнець ХІХ – початок ХХ ст./,Харкiв, 2008. ,ISBN 978-966-623-508-4, с.38.

5. Mikolenko D.V.CENTER-RIGHT PARTIES IN THE POLITICAL SYSTEM IN BULGARIA (1899-1908); Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. Харьков, 2007.

4. Мишев, Радослав. България във външната политика на Австро-Унгария 1898-1912 г., В. Търново, УИ. Св. Св. Кирил и Методий, (В. Търново : Faber) 2004. ISBN 954-524-400-3, с.110.

1. Михов, Милен С кръст и меч В. Търново, УИ „Св.СВ. Кирил и Методий“ (Фабер), 2002, ISBN 954-524-380-5, с.55.

2. Михов, Милен С кръст и меч В. Търново, УИ „Св.СВ. Кирил и Методий“ (Фабер), 2002, ISBN 954-524-380-5, с.59.

3. Михов, Милен С кръст и меч В. Търново, УИ „Св.СВ. Кирил и Методий“ (Фабер), 2002, ISBN 954-524-380-5, с.64.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/