Хармоничното мислене в Гротескната сюита "Бай Ганю" като музикално-езиково проявление на комичното в музиката на Веселин Стоянов


Булева-Петрова, Марияна (2002) Хармоничното мислене в Гротескната сюита "Бай Ганю" като музикално-езиково проявление на комичното в музиката на Веселин Стоянов - Българско музикознание, 2002, 4, с. 39-55. Print ISSN: 0204–823X


 Първа естетико-теоретична разработка, която изследва хумора в музиката на равнището на музикалния език и поставя интересния проблем за образа на бай Ганю през погледа на музикалния творец.
  Студия
 хумор в музиката, комично, музикален език, елемент на музикалния език, елемент на музикалния текст,


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  1124
 Марияна Булева-Петрова

9. Караиванова, Бинка. Клавирното творчество на българските композитори класици в обучението по задължително пиано - Велико Търново: Ивис, 2013, 160 с. ISBN 978-954-2968-60-3

7. Врангова, Снежина. Формата като естетическа представа и музикална същност в творчеството на Веселин Стоянов. - Българско музикознание, 2012, 1, с. 3-11. Print ISSN: 0204–823X

8. Караиванова, Бинка. Музикалното мислене на Веселин Стоянов през призмата на клавирното творчество за деца. - Българско музикознание, 2012, 1, с. 12-21. Print ISSN: 0204–823X

6. Врангова, Снежина. Аспекти на жанра и формата в българския клавирен концерт (от зараждането до 80-те години на ХХ век), дисертация, 2010.

1. Врангова, Снежина. Клавирно-концертното творчество на Веселин Стоянов между обективните предпоставки на националния музикален стил и индивидуалното начало. Трета научна конференция за докторанти с международно участие. НБУ, София, 2009, с. 87-108.

2. Драгоева, Пенка. Ориентализмът в българската музика през първата половина на ХХ век – музикалнотеоретични аспекти ВТ, 2009.

3. Драгоева, Пенка. Ориентализмът в българската музика през първата половина на ХХ век – музикалнотеоретични аспекти ВТ, 2009.

4. Драгоева, Пенка. Ориентализмът в българската музика през първата половина на ХХ век – музикалнотеоретични аспекти ВТ, 2009.

5. Драгоева, Пенка. Ориентализмът в българската музика през първата половина на ХХ век – музикалнотеоретични аспекти ВТ, 2009.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/