Исторически реалии за халветийския шейх Бали Ефенди Софийски в новооткрито житие от ХІХ в. – В: Мюсюлманската култура по българските земи. Изследвания. Т. 2. Съставители Р. Градева, Св. Иванова. Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия. София, 1998, с. 212–243. ISBN 954-8872-13-7. COBISS.BG-ID 1032853988.


Мутафова, Красимира (1998) Исторически реалии за халветийския шейх Бали Ефенди Софийски в новооткрито житие от ХІХ в. – В: Мюсюлманската култура по българските земи. Изследвания. Т. 2. Съставители Р. Градева, Св. Иванова. Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимодействия. София, 1998, с. 212–243. ISBN 954-8872-13-7. COBISS.BG-ID 1032853988. София


 Изследването е базирано на новооткрито копие на сборника с биографии на светии "Bahrü’l velâye" („Море на светостта”), съставен от накшбендския шейх Сюлейман Кюстендили и по-конкретно на житието на халветийския шейх Бали Ефенди Софийски. Сравнителният анализ с други османски документи дава възможност да се проследи начинът, по който провъзгласените за светци шейхове с течение на времето губят реалните си измерения както във фолклорен, така и в историографски план. На фона на сравнително подробното представяне на Бали Ефенди като мюрид, мюршид и писател, авторът на житието от ХVІІІ в. само е маркирал съпричастността на халветийския шейх към държавната политика, а именно тя е същностна черта на дейността му приживе, както сочат биографиите му от ХVІ в. и запазените негови писма и донесения до султана и високопоствени османски сановници. Съпоставителното изследване на житието с данните от тахрир дефтерите разкрива важни детайли относно живота на мистика и позициите на халветийския орден в имперските провинции и региона на София.
  Студия
 Османска империя, ислямски мистицизъм, орден Халветия, шейх Бали Ефенди, София, Княжево
 Издадено
  11239
 Красимира Мутафова

8. Неделчева, Невена. Селищна мрежа, демографска характеристика и култов живот в Герлово и Тозлука през XV – XVIII век. В. Търново: Фабер, 2017, с. 219. ISBN 978-619-00-0599-5. COBISS.BG-ID - 1280974820.

9. Събев, Орлин. Книгата и нейният храм. История на османските библиотеки в България. София: Издателство „Авангард Прима“, 2017, с. 105, бел. 61; с. 186, .бел. 159; с. 220, бел. 77; с. 234, бел. 108. . ISBN: 978-619-160-771-6. COBISS.BG-ID - 1279509476.

7. Mikov, Lyubomir. Halvetî Şeyhi Bali Efendi ve Sofya’daki türbesi. - in: Balkan Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt/Volume 5, Sayı/Number 2, Aralık/December 2016, s. 118, 122. Print ISSN 2147-1371.

6. Янкова, Виолета. Утраквистичните светилища като общи места на паметта. – В: Георгиева, Цв. (Съст. и редактор) Религии: култури и политики. София: Ан-Ди, 2015, с. 64.

5. Миков, Любомир. Халветийският шейх Бали Ефенди и неговото тюрбе в София (в съавторство с Татяна Кметова). – В: Миков. Любомир. Суфизъм, архитектура и изкуство на турците в България. Избрани студии. Т. 2. София: АИ „Проф. Марин Дринов“. 2013, с. 14, 21. ISBN 978-322-614-6. COBISS.BG-ID - 1261100004.

4. Граматикова, Невена. Неортодоксалният ислям в българските земи. Минало и съвременност. София : ИК „Гутенберг“, 2011, с. 36. ISBN 978-954-617-110-8. COBISS.BG-ID - 1246679268

3. Миков, Любомир. Софиянецът Бали Ефенди и неговата гробница. online http://bulgaristanalperenleri.blogspot.com/2010/05/blog-post_9256.html

2. Алексиев, Божидар, Любомир Миков. Фолклорни профили на мюсюлмански светци в България. Институт за фолклор (Българска академия на науките). София: АИ „Марин Дринов“, 2005, с. 102, 167. ISBN 954-430-969-1. COBISS.BG-ID - 1044026596..

1. Градева, Росица. София в средата на ХVІ в. – В: Българският шестнадесети век : Сб. с докл. за бълг. обща и култ. история през ХVI век. – София, Изд. на НБ „Св. св. Кирил и Методий“, 1996, с. 164, 179. ISBN 954-523-025-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/