Към историята на Троян и Троянско през ХV-ХVII в. – В: Културно-историческо наследство на Троянския край. Кн. 5. Принос към историята на Троянския край от древността до Освобождението. Съст. Т. Тотевски. 46–-66, .


Мутафова, Красимира (1992) Към историята на Троян и Троянско през ХV-ХVII в. – В: Културно-историческо наследство на Троянския край. Кн. 5. Принос към историята на Троянския край от древността до Освобождението. Съст. Т. Тотевски. 46–-66, . София


 
  Статия
 Троян, Троянски регион,Троянски манастир, етнодемографски промени
 Издадено
  11234
 Красимира Мутафова

2. Дочев, Константин. Троянският път през Средновековието (XI –XIV) (по исторически иархеологически данни). – В: Троян. Документи, открития, събития, личности. Съставители Е. Авджиева, Д. Вутова. Троян: Издателство „Фабер“, 2018, ISBN: 978-619-00-0754, с. 97, 106, 107.

3. Живкова-Кожухарова, Веска. Още едно връщане към името на град Троян. – В: Троян. Документи, открития, събития, личности. Съставители Е. Авджиева, Д. Вутова. Троян: Издателство „Фабер“, 2018, ISBN: 978-619-00-0754, с. 20.

4. Ковачев, Румен. Население и стопанство на Тпоян от втората половина на XV до началото на XVII според оскманския данъчен регистър. – В: Троян. Документи, открития, събития, личности. Съставители Е. Авджиева, Д. Вутова. Троян: Издателство „Фабер“, 2018, ISBN: 978-619-00-0754, с. 221.

5. Николов, Дочо. Троян и Троянският край в топографските карти. В: Троян. Документи, открития, събития, личности. Съставители Е. Авджиева, Д. Вутова. Троян: Издателство „Фабер“, 2018, ISBN: 978-619-00-0754, с. 115, 119.

1. Василев, Младен. Манастирска и просветна мрежа в Ловеч и Ловешко ХV–ХVІІІ век. // Мартенски студентски четения. Сборник с материали от Пета студентска научна конференция във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Т. 2, УИ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико Търново, 2016.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/