Отношения между православни духовници и католици в българските земи през втората половина на ХVII в. – Исторически преглед, № 6, с. 101–116. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1129021668


Мутафова, Красимира (1993) Отношения между православни духовници и католици в българските земи през втората половина на ХVII в. – Исторически преглед, № 6, с. 101–116. ISSN 0323-9748. COBISS.BG-ID 1129021668 София


 
  Статия
 османско владичество в българските земи, православни, католици, Чипровци, Копиловци, Железна, Клисура, Софийска митрополия, Шикяйет дефтер
 Издадено
  11233
 Красимира Мутафова

4. Василева, Е. Францисканците от Босна през първото столетие на османската власт (1463-1563). – Годишник на департамент „История” на Нов български университет, т. ІV, 2009, с. 399.

3. Тютюнджиев, Иван. Търновската митрополия през ХV–ХІХ в. В. Търново, 2007, с. 19.

2. Грозданова, Елена. Българската османистика на границата на две столетия. Приемственост и обновление. – Исторически преглед, 2005, кн. 1–2, с. 145.

1. Еленков, Иван. Католическата църква в България и общностните идентичности на принадлежащите към нея верни през ХIХ и първата половина на ХХ век, В: Балкански идентичности в българската култура от модерната епоха ХIХ - ХХ век, Част II, София, 2002, с. 41–128, бел. 2.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/