Нова история на България I. Княжеството (1879-1911).


Палангурски, Милко (2013) Нова история на България I. Княжеството (1879-1911). София: Сиела, 2013, 358 с. ISBN 978-954-28-1370-5.COBISS.BG-ID 1261193444


 Политическа история на България за периода на нейното васално съществуване.
  Монография
 Политика, власт, кабинети, дипломация, вътрешна политика, стопанско развитие.
 Издадено
  11222
 Милко Палангурски

8. Янка Тянкова, Търновската конституция и поставяне основите на частното право в следосвобожденска България, В: Модерният свят на Българина. Търновската Конституция от 1879 г. В. Търново, 2019, с. 171, УИ "Св. Св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-180-5

5. Първанова, Румяна, Парламентът, стопанските и професионални организации и приемане на Закона за насърчение на местната индустрия (1928 г.). В: Известия на Центъра за стопанско-исторически изследвания, т. III, Институциите и българското стопанско развитие през вековете, Варна, 2018, с. 139, ISSN, 2534-9244

6. Тянкова, Янка, Поставяне на основите на търговското право в Следосвобожденска България, В:Сборник доклади от международна кръгла маса 140-години от Освобождението на България от Османско владичество и приемане на Тървовската конституция, В. Търново, 19 април 2018, Фабер, В. Търново, 2018 ISBN 978-619-00-0816-3, с. 106

7. Тянкова, Янка, Поставяне на основите на търговското право в Следосвобожденска България, В:Сборник доклади от международна кръгла маса 140-години от Освобождението на България от Османско владичество и приемане на Тървовската конституция, В. Търново, 19 април 2018, Фабер, В. Търново, 2018 ISBN 978-619-00-0816-3, с. 108.

3. Мария Велева-Ефтимова, Завръщането на България в Европа - под сянката на русофилската традиция, Социологически проблеми, 1-2, 2017,с. 192.

4. Мария Велева-Ефтимова, Завръщането на България в Европа - под сянката на русофилската традиция, Социологически проблеми, 1-2, 2017,с. 193.

1. Радев, Тодор, Въстанията в тактиката на българския ирендетизъм 1894-1904, София, Парадигма, 2015, ISBN 978-954-326-246-5, С. 308.

2. Радев, Тодор, Въстанията в тактиката на българския ирендетизъм 1894-1904, София, Парадигма, 2015, ISBN 978-954-326-246-5, с. 308.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/