Child labour – upbringing or exploitation?


Георгиев, Георги (2017) Child labour – upbringing or exploitation? Children & Schools, Issue 4 (2), (October), Volume 39. Oxford University Press, 2017, Pages 1160 – 1166. ISSN 1532-8759.


 Current study revises two controversial concepts about child labor supported by earnest unholders. Some of them stand on position that labor has educational impact and it is needed children to be accustomed to some kind of work. Others suggest the assumption that any kind of child labor is assigned as exploitation including house work. Shortages of cut-off legislation measures to guarantee rights of working children and insufficient opinions on what kind of child labor is acceptable leads to extremes including widespread epidemic exploitation of child labor. //Разглеждайки проблема за детския труд се сблъскваме с две крайно противоположни виждания по проблема, които имат своите ревностни привърженици. Едните отстояват виждането, че трудът е възпитателен и е необходимо децата от малки да се приучават към труд, а другите приемат, че всяка форма на детски труд, дори и в помощ на домакинството е експлоатация. Липсата на еднозначно становище за видовете труд, който може да се полага от децата, липсата на единни законодателни мерки гарантиращи правата на работещите деца, довежда до неговите крайности, а именно ширещата се като епидемия експлоатация на детски труд.
  Статия
 children, child labor, exploitation of child labor
 Издадено
  11218
 Георги Георгиев

1. Димитрова, Я. (2018). Децата бежанци и мигранти - представата на обществото за тях. Сб: Доклади от Международна научна конференция „Педагогическото образование – традиции и съвременност”.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/