Избирателната система в България 1879-1911 г.


Палангурски, Милко (2007) Избирателната система в България 1879-1911 г. В. Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2007, 271 с. ISBN 978-954-524-562-6. COBISS.BG-ID 1243618020


 Развитие на избирателните права и законодателство в страната. Законови и политически промени, дебати и резултати от системата за мажоритарни избори.
  Монография
 избирателни закони, парламентарни дебати, парламентарни избори, парламентарни дебати, мажоритарна избирателна система.


Хуманитарни науки История и археология

Humanities History and Archeology

 Издадено
  11205
 Милко Палангурски

62. Светослав Живков, Българският конституционализъм и еволюцията на изборните регулации в Европа през последната четвърт на XIX век, В: Модерният свят на Българина. Търновската Конституция от 1879 г. В. Търново, 2019, с. 113, УИ "Св. Св. Кирил и Методий", ISBN 978-619-208-180-5

60. Й. Гешева, Й. Права и компетенции на българските държавни институции Обикновенно народно събрание и Велико народно събрание (1879-1947 г.) и тяхната роля за консолидиране на нацията. - В сб.: Ролята на елитите в процесите на консолидирането на нациите и на националното строителство. Известия на Института за исторически изследвания. Т. 34, Издателство на БАН, ISSN-2367-5185 , с.276-288. София, 2017, с. 278

61. Миколенко, Д. В. СтрастI за Стамболовшм: болгарське державотворення у 1895-1920 роках: ХаркIв,ХНУ IменI В.Н.КаразIна, 2017 ISBN 978-966-285-450-3,, 804 с. цит. на с.41.

58. БОЛГАРИЯ В 1878–1920 ГГ. Гришина Р.П. В книге: Человек на Балканах. Особенности «новой» южнославянской государственности: Болгария, Сербия, Черногория, Королевство СХС в 1878–1920 гг.. Москва, 2016. С. 27-168.

59. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.579.

56. Александров, Александър Г. Д-р Стоян Данев – политически и държавен деец. Принос към биографията (до 1913 г.), „Фабер“, В. Търново, 2015, ISBN: 978-619-00-9249-9, с.321.

57. Александров, Александър Г. Д-р Стоян Данев – политически и държавен деец. Принос към биографията (до 1913 г.), „Фабер“, В. Търново, 2015, ISBN: 978-619-00-9249-9, с.47

45. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.115.

46. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.5.

47. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.7.

48. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.172.

49. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.463.

50. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.593

51. Живков, Светослав. Прогресивнолибералната партия в България: С Русия политика не правим! 1899-1920, С., УИ "Св. Климент Охридски", 2014, ISBN 978-954-07-3733-1, с. 17.

52. Живков, Светослав. Прогресивнолибералната партия в България: С Русия политика не правим! 1899-1920, С., УИ "Св. Климент Охридски", 2014, ISBN 978-954-07-3733-1, с.173

53. Живков, Светослав. Прогресивнолибералната партия в България: С Русия политика не правим! 1899-1920, С., УИ "Св. Климент Охридски", 2014, ISBN 978-954-07-3733-1, с.174

54. Живков, Светослав. Прогресивнолибералната партия в България: С Русия политика не правим! 1899-1920, С., УИ "Св. Климент Охридски", 2014, ISBN 978-954-07-3733-1, с.194

55. Живков, Светослав. Прогресивнолибералната партия в България: С Русия политика не правим! 1899-1920, С., УИ "Св. Климент Охридски", 2014, ISBN 978-954-07-3733-1, с.469

43. Танкова, Василка., Алека Стрезова, Още веднъж за избора и инвестурата на княз Александър I през 1879, Историки, 6, 2013, В. Търново, ISBN: 978-954-400-968-7, с. 94.

44. Танкова, Василка., Алека Стрезова, Още веднъж за избора и инвестурата на княз Александър I през 1879, Историки, 6, 2013, В. Търново, ISBN: 978-954-400-968-7, с. 97.

41. Миколенко, Д. В. До питання про соціальну опору Народно-ліберальної партії Болгарії (1887–1894 рр.), Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Харків, 2012, No 10005 : Сер. «Історія». Вип. 45. ISSN 0453-8048; ISSN 0320-8281 , с. 203.

42. Петров, Петър, Народни представители от с. Любенова Махала, В: Любенова махала. Исторически алманах, ч.I, Силве, Ст. Загора, 2012, ISBN 978-954-9468-09-0, с.242

32. Ангелова, Росица, Шумен в началото на ХХ век /19.01.1901-16.03.1911/ В: Сборник в чест на 70-годишнината на проф.дин Димитър Игнатовски, В. Търново, Фабер, 2011, ISBN 978-954-400-468-2 с. 303.

33. Ангелова, Росица. Миналото на Шумен (1878-1912). Велико Търново,Фабер, 2011, ISBN 978-954-400-770-6, с.192.

34. Ангелова, Росица. Миналото на Шумен (1878-1912). Велико Търново,Фабер, 2011, ISBN 978-954-400-770-6, с.42.

35. Ангелова, Росица. Миналото на Шумен (1878-1912). Велико Търново,Фабер, 2011, ISBN 978-954-400-770-6, с.62.

36. Ангелова, Росица. Миналото на Шумен (1878-1912). Велико Търново,Фабер, 2011, ISBN 978-954-400-770-6, с.70.

37. Ангелова, Росица. Миналото на Шумен (1878-1912). Велико Търново,Фабер, 2011, ISBN 978-954-400-770-6, с.90.

38. Златев, Любомир, Росица. Стоянова, Русенските парламентаристи 1878-1946 г., Лени-арт, Русе, 2011, ISBN: 978-954-8190-85-5. с. 31.

39. Златев, Любомир, Росица. Стоянова, Русенските парламентаристи 1878-1946 г., Лени-арт, Русе, 2011, ISBN: 978-954-8190-85-5.с. 246.

40. Златев, Любомир, Росица. Стоянова, Русенските парламентаристи 1878-1946 г., Лени-арт, Русе, 2011, ISBN: 978-954-8190-85-5.с. 60.

20. Тодоров Антоний. Граждани, партии, избори: България 1879-2009 г., С., Изток-Запад, 2010, ISBN 978-954-321-677-2, с.28.

21. Галунов, Тодор. Мажоритарната система и парламентарните избори в България от възстановяването на българската държавност до началото на деветдесетте години на ХIХ век. В. Търново, Фабер, 2010. ISBN 978-954-400-391-3, с 236.

22. Галунов, Тодор. Мажоритарната система и парламентарните избори в България от възстановяването на българската държавност до началото на деветдесетте години на ХIХ век. В. Търново, Фабер, 2010. ISBN 978-954-400-391-3, с. 19.

23. Галунов, Тодор. Мажоритарната система и парламентарните избори в България от възстановяването на българската държавност до началото на деветдесетте години на ХIХ век. В. Търново, Фабер, 2010. ISBN 978-954-400-391-3, с. 6.

24. Галунов, Тодор. Мажоритарната система и парламентарните избори в България от възстановяването на българската държавност до началото на деветдесетте години на ХIХ век. В. Търново, Фабер, 2010. ISBN 978-954-400-391-3, с.16.

25. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISSN: 978-954-8387-70-5, с. 179.

26. Георгиев, Бисер. Младолибералната партия в Княжество България. Велико Търново, ИВИС, 2010, ISSN: 978-954-8387-70-5, с.150.

27. Живков Светослав, Българската партийна система до Първата световна война – европейски белези и местни особености, Аnamnesis – исторически портал и списание, г. V, № 1, 2010, ISSN 1312-9295, с. 79.

28. Тодоров Антоний. Граждани, партии, избори: България 1879-2009 г., С., Изток-Запад, 2010, ISBN 978-954-321-677-2, с.295

29. Тодоров Антоний. Граждани, партии, избори: България 1879-2009 г., С., Изток-Запад, 2010, ISBN 978-954-321-677-2, с.299.

30. Тодоров Антоний. Граждани, партии, избори: България 1879-2009 г., С., Изток-Запад, 2010, ISBN 978-954-321-677-2, с.543

31. Тодоров Антоний. Граждани, партии, избори: България 1879-2009 г., С., Изток-Запад, 2010, ISBN 978-954-321-677-2, с.71.

14. Галунов, Тодор. Загубата на гласовете при пропорционалната система в парламентарните избори в България /1912-1923/; В: 130 години модерна българска държавност. Иван Стоянов – 60 години, отдадени на историята и висшето образование, В. Търново, УИ “Св. св. Кирил и Методий”, 2009, ISBN 978-954-524-720-0. с. 370.

15. Гешева, Йорданка. Берлинският договор, Учредителното събрание и полагане основите на българската държава, В: Учредителното събрание и българските конституции, София, Народно събрание на република България, 2009, ISBN 978-954-22-0622-4. с.71.

16. Манолов, Георги. Л. Цената на изборите, или как партиите си купуват властта, УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2009, ISBN 978-954-423-495-9, с.2015.

17. Манолов, Георги. Л. Цената на изборите, или как партиите си купуват властта, УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2009, ISBN 978-954-423-495-9, с.205.

18. Манолов, Георги. Л. Цената на изборите, или как партиите си купуват властта, УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2009, ISBN 978-954-423-495-9, с.217.

19. Манолов, Георги. Л. Цената на изборите, или как партиите си купуват властта, УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2009, ISBN 978-954-423-495-9, с.437.

2. Галунов, Тодор. Избирателни системи и парламентарни избори в България 1919-1939. В. Търново, Фабер, 2008. ISBN 978-619-00-0170-6, с.12.

3. Галунов, Тодор. Избирателни системи и парламентарни избори в България 1919-1939. В. Търново, Фабер, 2008. ISBN 978-619-00-0170-6, с.14.

4. Галунов, Тодор. Избирателни системи и парламентарни избори в България 1919-1939. В. Търново, Фабер, 2008. ISBN 978-619-00-0170-6, с.16.

5. Галунов, Тодор. Избирателни системи и парламентарни избори в България 1919-1939. В. Търново, Фабер, 2008. ISBN 978-619-00-0170-6, с.17.

6. Галунов, Тодор. Избирателни системи и парламентарни избори в България 1919-1939. В. Търново, Фабер, 2008. ISBN 978-619-00-0170-6, с.24.

7. Галунов, Тодор. Избирателни системи и парламентарни избори в България 1919-1939. В. Търново, Фабер, 2008. ISBN 978-619-00-0170-6, с.24.

8. Галунов, Тодор. Избирателни системи и парламентарни избори в България 1919-1939. В. Търново, Фабер, 2008. ISBN 978-619-00-0170-6, с.24.

9. Галунов, Тодор. Избирателни системи и парламентарни избори в България 1919-1939. В. Търново, Фабер, 2008. ISBN 978-619-00-0170-6, с.27.

10. Гришина, Рита. П. Лики модернизации в Болгарии в конце XIX –начале ХХ веков (бег трусцой по поресеченной местности), Серия „Человек на Балканах“, Москва, ИСлРАН, 2008, ISBN 978-5-7575-0222-9, с. 127

11. Гришина, Рита. П. Лики модернизации в Болгарии в конце XIX –начале ХХ веков (бег трусцой по поресеченной местности), Серия „Человек на Балканах“, Москва, ИСлРАН, 2008, ISBN 978-5-7575-0222-9, с.127

12. Гришина, Рита. П. Лики модернизации в Болгарии в конце XIX –начале ХХ веков (бег трусцой по поресеченной местности), Серия „Человек на Балканах“, Москва, ИСлРАН, 2008, ISBN 978-5-7575-0222-9, с.140

13. Миколенко Д. В. Правоцентристькi партii у системi влади Князiства Болгарii /кiнець ХІХ – початок ХХ ст./,Харкiв, 2008. ,ISBN 978-966-623-508-4, с.8.

1. Mikolenko D.V.CENTER-RIGHT PARTIES IN THE POLITICAL SYSTEM IN BULGARIA (1899-1908); Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. Харьков, 2007.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/