Държавно-политическа система на България 1879-1919. В. Търново, 1995, Слово, 150 с. ISBN 954-439-354-4.


Палангурски, Милко (1995) Държавно-политическа система на България 1879-1919. В. Търново, 1995, Слово, 150 с. ISBN 954-439-354-4. В. Търново


 Развитие на националните институции в първите четири десетилетия на свободна България. Състояние на отделните държавни структури. Развитие, създаване, етапи и основни моменти във функциониране на българските партии.
  Монография
 Монархически институт, парламент, изпълнителна власт, политически партии
 Издадено
  11204
 Милко Палангурски

17. Александров, Емил, Дипломацията срещу свободата. България и Великобритания 1909-1915, В. Търново,2017, Фабер, ISBN 978-619-00-0731-9, с. 508

18. Саздов, Димитър, Изграждане на многопартийната система в България (1879-1919); В:Интердисциплинарни изследвания. Юбилеен сборник посвете на проф.д.р Георги Янков, заслужил професор на УНСС, С.,1917,Издателски комплекс УНСС,СISBN 978-954-644-970-2, с. 178

16. Георгиев, Бисер. Миражът за "Велика България". Животът и дейността на д-р В. Радославов (1854-1929),В. Търново, "ИВИС", 2016, ISBN 978-619-205-026-9, с.579.

14. Георгиев, Бисер. Парламентарната опозиция и вътрешната политика на българските правителства август 1887- януари 1908), Шумен, Университетско издателство "Епископ Климент Преславски, 2014, ISBN- 978-954-577-993-0, с.598.

15. Живков, Светослав. Прогресивнолибералната партия в България: С Русия политика не правим! 1899-1920, С., УИ "Св. Климент Охридски", 2014, ISBN 978-954-07-3733-1, с.8.

13. Петров, Петър, Народни представители от с. Любенова Махала, В: Любенова махала. Исторически алманах, ч.I, Силве, Ст. Загора, 2012, ISBN 978-954-9468-09-0, с.242

12. Живков Светослав, Българската партийна система до Първата световна война – европейски белези и местни особености, Аnamnesis – исторически портал и списание, г. V, № 1, 2010, ISSN 1312-9295, с. 84.

8. Манолов, Георги. Л. Политическият пазар, т. ІІ. УИ „Паисий Хилендарски“, Пловдив, 2008, ISBN 978-954-423-431-7, с. 36.

9. Миколенко Д. В. Правоцентристькi партii у системi влади Князiства Болгарii /кiнець ХІХ – початок ХХ ст./,Харкiв, 2008. ,ISBN 978-966-623-508-4, с.13.

10. Миколенко Д. В. Правоцентристькi партii у системi влади Князiства Болгарii /кiнець ХІХ – початок ХХ ст./,Харкiв, 2008. ,ISBN 978-966-623-508-4, с.14.

11. Саздов, Димитър. Социална политика в законодателството на демократична България /1880-1912 г./, С., УИ Стопанство, 2008, ISBN 978-954-494-930-3, с.582.

7. Mikolenko D.V.CENTER-RIGHT PARTIES IN THE POLITICAL SYSTEM IN BULGARIA (1899-1908); Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. Харьков, 2007.

6. Мирошниченко, Антон Евгениевич. Балканский фактор европейской международно-политической системы и внешняя политика России на рубеже xix - xx вв. Диссертация на соискание ученой степени кандидата исторических наук / Иркутский государственный университет. Иркутск, 2006 , с. 321., ББК: Т3(476)5-611,02 Т3(2)52-611.1,02 Т3(0)53-611.1,02,

4. Ангелова, Р. Развитие и дейност на Народната партия (1899-1911 г.), В.Търново, Фабер 2003. ISBN: 954-775-175-1, с.296

5. Райчевски, Стоян. Америка и българите до учредителното събрание 1879 г., С., Унив. Св. Климент Охридски, 2003. ISBN 954-9308-10-3, с. 11.

2. Аврамов, Лъчезар. Избирателно право и законодателство за избиране на пар¬ламента (1879-¬2001). Варна, СТЕНО, 2002 , ISBN: 978-449-123-6, с.122

3. Аврамов, Лъчезар. Избирателно право и законодателство за избиране на пар¬ламента (1879-¬2001). Варна, СТЕНО, 2002 , ISBN: 978-449-123-6, с.66

1. Златев, Любомир, Политическият живот в Русе /1879-1900 г./, Русе, Авангард принт, 1998, ISBN 954-8339-04-8, с. 234.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/