Категорията политическа справедливост – философско-социологически анализ.


Калейнска, Теодора (1993) Категорията политическа справедливост – философско-социологически анализ. В: Сборник Научни трудове, кн. 25, Обществени науки, част Втора на Юбилейна научна конференция "80години от Балканската война",Ред. Атанасов,А.Г., Велико Търново: Издателство на ВВОУ „Васил Левски”, 1993, стр.122 – 127, ISSN 0861-0312; COBISS.BG-ID: 1247779812


 Докладът представя категорията справедливост, разглеждана в проявите й като разпределителна, морално-правна и политическа справедливост.
  Доклад
 справедливост, морално-правна справедливост, социална справедливост, политическа справедливост


Социални, стопански и правни науки Политически науки

Social sciences, economic sciences and law Political Sciences

 Издадено
  11199
 Теодора Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/