Гражданският диалог и инициатива в Европа


Калейнска, Теодора (2011) Гражданският диалог и инициатива в Европа В: Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, том 4, Социални, стопански и правни науки, Велико Търново: Издателство на НВУ „Васил Левски”, 2011, стр. 131 – 140, ISSN 1314-1937; COBISS.BG-ID: 1237830884


 Докладът анализира тенденцията към намаляване на участието на гражданите в процеса на вземане на решение в Европа като са използвани европейски изследвания, в това число и "Зелената" книга на ПАСЕ. Представена е правната рамка за граждански диалог и са изследвани възможности за граждански инициативи на местно и регионално ниво.
  Доклад
 "Зелена книга" , ПАСЕ, гражданско участие
 Издадено
  11191
 Теодора Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/