Политиките на Съвета на Европа за насърчаване и защита на демокрацията в контекста на българския демократичен преход.


Калейнска, Теодора (2011) Политиките на Съвета на Европа за насърчаване и защита на демокрацията в контекста на българския демократичен преход. В: Сборник Доклади от годишна университетска научна конференция с международно участие, том 4, Социални, стопански и правни науки, Велико Търново: Издателство на НВУ „Васил Левски”, 2011, стр. 120 – 130, ISSN 1314-1937; COBISS.BG-ID: 1237830884


 Докладът представя политиките на Съвета на Европа, свързани с насърчаване на демокрацията в България. През критериите на Кародърс за подкрепа на демократизацията, са разгледани политиките на Съвета на Европа към институциите, партиите и гражданското общество.
  Доклад
 Съвет на Европа, политики, подкрепа за укрепване на демокрация
 Издадено
  11190
 Теодора Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/