Политики на Съвета на Европа за образование за европейско гражданство


Калейнска, Теодора (2013) Политики на Съвета на Европа за образование за европейско гражданство Сборник Дни на науката 2013, Съставител Петко Павлов, СУБ, Велико Търново; Издателство Фабер,2013 стр. 548-557, ISSN: 1314-2283; COBISS.BG-ID: 1232486884


 The development of the idea for European citizenship is a practical implementation within the policies of the Council of Europe and the European Union for creation of a new type of a community and European environment, based on the principles of humanity, respect to human rights and living democracy. The paper examines the political philosophy of the Council of Europe for building up a vision of European citizenship through education and the practical steps taken among the member states.
  Доклад
 European citizenship, education, Council of Europe, democratic citizenship
 Издадено
  11184
 Теодора Калейнска

1. Дянкова, Г . (2014), Работата с притчи в детската градина – рефлексивна технология в контекста на предучилищното образование за европейско гражданство. В: Mистецька освiта: традиц ii i новаци ii . МДПУ iм. Б. Хмельницького, Мелiтополь, Украiна; ISBN 978-617-7055-68-5; 2014 г.: 211-220. цит. на стр.212

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/