Политики и инструментьi Совета Европьi для междукультурного образования и диалога


Калейнска, Теодора (2015) Политики и инструментьi Совета Европьi для междукультурного образования и диалога В: Людиновимiрнiсть гармонiзацii культурно-освiтнього простору майбутнiх педагогiв: науковi досягнення i перспективи, Матерiали мiждународноi науково-практичноi конференцii, Мелiтополь, Украiна, Издателство МДПУ, 2015, стр. 100-105, ISBN: 978-617-7055-97-5


 Докладът разглежда основните механизми и практически действия на Съвета на Европа, които подобряват междукултурния диалог и образование в Европа, разгледана е ролята на междукултурния диалог като способ за предупреждение и решаване на конфликти.
  Доклад
 Съвет на Европа, междукултурна идентичност, междукултурен диалог, мултилингвизъм
 Издадено
  11177
 Теодора Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/