Новият социален диалог в Европа в контекста на Европа 2020


Калейнска, Теодора (2015) Новият социален диалог в Европа в контекста на Европа 2020 " Европейският съюз-нов старт" - доклади от международната конференция на катедра Европеистика, СУ „Св.Климент Охридски“ и фондация „ Хайнс Зайдел“, Издателство Минерва, София, стр. 88-95, ISBN: 978-954-8702-35-5; COBISS.BG-ID: 1272758756


 Докладът представя стратегията Европа 2020 и поставя през нейните приоритетни области развитието на идеята за социална Европа. Представен е европейския социален диалог като елемент на европейския социален модел, разгледани са неговите институционални основи , представени са институционализираните социални партньори.
  Доклад
 стратегия Европа 2020, социален диалог, социална Европа
 Издадено
  11173
 Теодора Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/