Съветът на Европа и насърчаване на гражданското общество и инициатива в Европа


Калейнска, Теодора (2016) Съветът на Европа и насърчаване на гражданското общество и инициатива в Европа "Предизвикателства пред представителната демокрация в България", Редактор Теодора Калейнска, Велико Търново: Издателство ЕИЦ, 2016, стр. 214-224, ISBN: 978-954-9469-13-4; COBISS.BG-ID: 1277716964


 Статията представя ценностите на възникването на обединена Европа и приоритетните области на сътрудничество и развитие, с акцент върху формирането на гражданското общество в Европа, функциониране на гражданската инициатива и механизмите за разширяване на гражданското участие и влияние в Европа, в това число и институционализирането на това участие чрез създаване на общоевропейски консултативен механизъм за гражданско допитване.
  Доклад
 Съвет на Европа, гражданско общество, неправителствени организации, политическо участие
 Издадено
  11172
 Теодора Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/