Петров, Л. Брз продор во кошарката - историски развоj и методика на обучуванье. Списание "Физичка култура", Скопjе, 1997, бр,1-2, ISSN: 0350-3836, с. 112-113


Петров, Людмил (1997) Петров, Л. Брз продор во кошарката - историски развоj и методика на обучуванье. Списание "Физичка култура", Скопjе, 1997, бр,1-2, ISSN: 0350-3836, с. 112-113 Списание "Физичка култура", Скопjе, 1997, бр,1-2, УДК: 796.323.2.012.5, ISSN: 0350-3836, с. 112-113


 Контра-нападот е наjопасното оружje во современата кошарка и тоj возможува напад на противничкиот кош за наjкусо време. Во ожой труд е презентиран развоjот на контра-нападот от создаванjето на кошарката како спортска игра до донес, неговата примена каj младите кошаркари и примената во елитните светски екипи. Презентирано е изкуство во процесот на обучуванeто на младите кошаркари во играта преку контра-нападот.
  Статия
 кошарка, брз продор, млади кошаркари, методика


Социални, стопански и правни науки Педагогика на обучението по…

Social sciences, economic sciences and law Pedagogy of Teaching…

 Издадено
  11168
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/