Развитие на учението за хармонията в България. История, настояще, перспективи.


Булева-Петрова, Марияна (1999) Развитие на учението за хармонията в България. История, настояще, перспективи. Издателство на ВТУ


 Монографията е историко-теоретично изследване, посветено на хармоничната проблематика в българската музикална култура: навлизането на западноевропейското теоретично знание за многогласната тонална музика чрез педагогическата традиция и музикалната публицистика; развитието на науката хармония в разработките на българските теоретици;съвременните тенденции в педагогическата и научната сфера. За всеки исторически период е проследено и състоянието на теоретичната мисъл във връзка с многогласното обра
  Монография
 музикална теория, хармония, педагогическа традиция, хармонизация на народната песен, трудове по хар


Хуманитарни науки Музикално и танцово изкуство

Humanities Music and Dance Arts

 Издадено
  1115
 Марияна Булева-Петрова

8. Диамандиев, Андрей. Теоретични аспекти на функционалната хармония. София: Марс 09, 2013, 298 с. ISBN: 978-954-2925-20-0

9. Караиванова, Бинка. Клавирното творчество на българските композитори класици в обучението по задължително пиано. Велико Търново: Ивис, 2013, 160 с. ISBN 978-954-2968-60-3

5. Пейчева, Лозанка. Между Селото и Вселената: старата фолклорна музика от България в нови времена. София: БАН, 2008, 584 с. ISBN: 9789543222575

6. Славова, Цветелина. Здравко Манолов. Велико Търново: Астарта, 2008, 247 с. ISBN 978-954-350-068-0

7. Славова, Цветелина. Здравко Манолов. ВТ.: Астарта, 2008

1. Хлебаров, Иван. Новата българска музикална култура. Т.1, С., 2003.

2. Хлебаров, Иван. Новата българска музикална култура. Т.1, С., 2003.

3. Хлебаров, Иван. Новата българска музикална култура. Т.1, С., 2003.

4. Хлебаров, Иван. Новата българска музикална култура. Т.1, С., 2003.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/