Прототипният сценарий на радостта в балканските езици. - В: Филологический сборник I, Тверь – Велико Тырново. - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 145-149.


Петрова, Анастасия (2005) Прототипният сценарий на радостта в балканските езици. - В: Филологический сборник I, Тверь – Велико Тырново. - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2005, с. 145-149. ISBN 5-900971-45-7


 Статията подлага на анализ концептуализацията на РАДОСТТА в балканските езици, като се придържа към разбирането, че е необходимо системно разглеждане на езиковите единици от менталната и емоционалната сфера, за да се намерят отговори на важни въпроси: Кои от увлечените в метафоричния механизъм образи и семантико-синтактични схеми са общи за концептуализацията на всички емоции и кои са обвързани с отделни концепти? Какво е отношението на понятията за емоции с другите системи в наивната картина на човека: възприятия, физиологически процеси, физически действия, желания, реч и др.? Къде е мястото на знанието за вътрешните човешки състояния в общото знание за света?
  Статия
 емоция, радост, концептуализация, балкански езици
 Издадено
  11142
 Анастасия Петрова

1. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. - Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х - ХХI век, 2016, год. IV, бр. 8. Цит. на с. 56.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/