Пъстрото като връзка и преход между различни състояния (за митологичната основа на някои балкански езикови единици). - В: Десет години специалност “Балканистика”. Състав. П. Асенова и др. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2005, с. 11-22. - ISBN 954-07-2179-2, COBISS.BG-ID - 1043593444.


Петрова, Анастасия (2005) Пъстрото като връзка и преход между различни състояния (за митологичната основа на някои балкански езикови единици). - В: Десет години специалност “Балканистика”. Състав. П. Асенова и др. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2005, с. 11-22. - ISBN 954-07-2179-2, COBISS.BG-ID - 1043593444.


 Изследването е посветено на няколко балкански единици, чиято вътрешна форма отвежда до митологичния цветови код и неговата символна натовареност.
  Статия
 цветови код, сакрален, пъстър, избръзайчен
 Издадено
  11141
 Анастасия Петрова

4. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. - Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х - ХХI век, 2016, год. IV, бр. 8. Цит. на с. 57.

3. Братанов, И. Зелен ли е зеленият кон? - В: Научни трудове. 2015, т. 54, серия 11. Цит. на с. 47. ISSN - 1311-3321, COBISS.BG-ID - 1121172452

1. Макарцев, М. Цвет и свет в балканославянских и албанских вариантах „Баллады о мертвом брате”. - В: Балканские чтения 11. Балканский спектр: от света к цвету. Москва: Центр лингвокультурных исследований BALCANICA Института славяноведения РАН, 2011, 105-113. Цит. на с. 111. ISBN 978-5-7576-0226-4

2. Чалъкова, Т., Чуфадар, Н. Конят и неговите функции в епоса китаб-и деде коркум. - В: Епископ-Константинови четения. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски" , 2011, т. 16, 168-174. Цит. на с. 169. ISSN 1313-8286 (print), COBISS.BG-ID - 1240255204

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/