Пъстрото като връзка и преход между различни състояния (за митологичната основа на някои балкански езикови единици). - В: Десет години специалност “Балканистика”. Състав. П. Асенова и др. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2005, с. 11-22. - ISBN 954-07-2179-2, COBISS.BG-ID - 1043593444.


Петрова, Анастасия (2005) Пъстрото като връзка и преход между различни състояния (за митологичната основа на някои балкански езикови единици). - В: Десет години специалност “Балканистика”. Състав. П. Асенова и др. София: УИ „Св. Климент Охридски”, 2005, с. 11-22. - ISBN 954-07-2179-2, COBISS.BG-ID - 1043593444.


 Изследването е посветено на няколко балкански единици, чиято вътрешна форма отвежда до митологичния цветови код и неговата символна натовареност.
  Статия
 цветови код, сакрален, пъстър, избръзайчен


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  11141
 Анастасия Петрова

4. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. - Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х - ХХI век, 2016, год. IV, бр. 8. Цит. на с. 57.

3. Братанов, И. Зелен ли е зеленият кон? - В: Научни трудове. 2015, т. 54, серия 11. Цит. на с. 47. ISSN - 1311-3321, COBISS.BG-ID - 1121172452

1. Макарцев, М. Цвет и свет в балканославянских и албанских вариантах „Баллады о мертвом брате”. - В: Балканские чтения 11. Балканский спектр: от света к цвету. Москва: Центр лингвокультурных исследований BALCANICA Института славяноведения РАН, 2011, 105-113. Цит. на с. 111. ISBN 978-5-7576-0226-4

2. Чалъкова, Т., Чуфадар, Н. Конят и неговите функции в епоса китаб-и деде коркум. - В: Епископ-Константинови четения. Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски" , 2011, т. 16, 168-174. Цит. на с. 169. ISSN 1313-8286 (print), COBISS.BG-ID - 1240255204

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/