Пъстрото като връзка и преход между различни състояния (за митологичната основа на някои балкански езикови единици) // Десет години специалност “Балканистика”. Съставители П. Асенова, В. Алексова, Р. Бейлери - София: УИ „Св. Климент Охридски”. 2005, (с. 11-22), ISBN - 954-07-2179-2 COBISS.BG-ID - 1043593444


Петрова, Анастасия (2005) Пъстрото като връзка и преход между различни състояния (за митологичната основа на някои балкански езикови единици) // Десет години специалност “Балканистика”. Съставители П. Асенова, В. Алексова, Р. Бейлери - София: УИ „Св. Климент Охридски”. 2005, (с. 11-22), ISBN - 954-07-2179-2 COBISS.BG-ID - 1043593444 София


 Изследването е посветено на няколко балкански единици, чиято вътрешна форма отвежда до митологичния цветови код и неговата символна натовареност.
  Статия
 цветови код, сакрален, пъстър, избръзайчен
 Издадено
  11141
 Анастасия Петрова

3. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И., София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. // Ѕѣлѡ е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век. Х-ХХI в. год. IV, 2016, брой 8, ISSN 1314-9067 http://www.abcdar.com/magazine/VIII/Bulgarian_Ethnolinguistics_1314-9067_VIII.pdf

1. Макарцев, М. Цвет и свет в балканославянских и албанских вариантах „Баллады о мертвом брате”. Балканские чтения „Балканский спектр: от света к цвету” // Москва: Центр лингвокультурных исследований BALCANICA Института славяноведения РАН, 2011. с. 111. ISBN 978-5-7576-0226-4

2. Чалъкова, Т., Чуфадар, Н. Конят и неговите функции в епоса китаб-и деде коркум // Епископ-Константинови четения - Шумен: УИ "Епископ Константин Преславски" , 2011, т. 16, с. 169, ISSN 1313-8286

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/