Основные семантические роли в пространстве радости в балканских языках // Linguistique balkanique - София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2003 - 2004, XLIII, № 2 - 3, (с. 285 - 303)


Петрова, Анастасия (2004) Основные семантические роли в пространстве радости в балканских языках // Linguistique balkanique - София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2003 - 2004, XLIII, № 2 - 3, (с. 285 - 303) ISSN - 0324-1653, COBISS.BG-ID - 1119616484


 
  Статия
 
 
  11138
 Анастасия Петрова

1. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. // Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век. Х-ХХI в. год. IV, 2016, брой 8, ISSN 1314-9067 - http://www.abcdar.com/magazine/VIII/Bulgarian_Ethnolinguistics_1314-9067_VIII.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/