Лингвистичните измерения на гордостта в български и румънски // Сп. "Проглас" - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2000 - 2004, (с. 81-98)


Петрова, Анастасия (2004) Лингвистичните измерения на гордостта в български и румънски // Сп. "Проглас" - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2000 - 2004, (с. 81-98) ISSN 0861-7902, COBISS.BG-ID – 1119668196


 
  Статия
 
 Издадено
  11137
 Анастасия Петрова

1. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. // Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век. Х-ХХI в. год. IV, 2016, брой 8, ISSN 1314-9067 - http://www.abcdar.com/magazine/VIII/Bulgarian_Ethnolinguistics_1314-9067_VIII.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/