Семантичният преход `пъстър` - `лукав` в балканските езици. - В: Сборник в чест на проф. д-р А. Давидов. Материали от Международна научна конференция. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 427 - 441.


Петрова, Анастасия (2004) Семантичният преход `пъстър` - `лукав` в балканските езици. - В: Сборник в чест на проф. д-р А. Давидов. Материали от Международна научна конференция. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, с. 427 - 441. ISBN 954 524 410 0, COBISS.BG-ID 1042554084


 
  Статия
 
 Издадено
  11134
 Анастасия Петрова

2. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. - Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х - ХХI век, 2016, год. IV, бр. 8. Цит. на с. 57.

1. Макарцев, М. Цвет и свет в балканославянских и албанских вариантах „Баллады о мертвом брате”. - В: Балканские чтения. Балканский спектр: от света к цвету. Москва: Центр лингвокультурных исследований BALCANICA Института славяноведения РАН. Москва, 2011, 105-113. Цит. на с. 111. ISBN 978-5-7576-0226-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/