Семантичният преход `пъстър` - `лукав` в балканските езици // Сборник в чест на проф. д-р А. Давидов. Материали от Международна научна конференция - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, (с. 427 - 441)


Петрова, Анастасия (2004) Семантичният преход `пъстър` - `лукав` в балканските езици // Сборник в чест на проф. д-р А. Давидов. Материали от Международна научна конференция - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2004, (с. 427 - 441) ISBN 954 524 410 0, COBISS.BG-ID 1042554084


 
  Статия
 
 Издадено
  11134
 Анастасия Петрова

2. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. // Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век. Х-ХХI в. год. IV, 2016, брой 8, ISSN 1314-9067 - http://www.abcdar.com/magazine/VIII/Bulgarian_Ethnolinguistics_1314-9067_VIII.pdf

1. Макарцев, М. Цвет и свет в балканославянских и албанских вариантах „Баллады о мертвом брате” // Балканские чтения „Балканский спектр: от света к цвету” - Москва: Центр лингвокультурных исследований BALCANICA Института славяноведения РАН. Москва, 2011. с. 111, ISBN 978-5-7576-0226-4

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/