Към въпроса за зеления кон в балканския фолклор // Актуални проблеми на балканското езикознание. Аспекти на изследване на общобалканската лексика. Доклади от международна научна конференция, София, 30.09 - 01.10.2002 г. (Трета среща на Комисия по балканско езикознание към Международния комитет на славистите). Съставител Петя Асенова - Велико Търново: Faber, 2003, (с. 120-137)


Петрова, Анастасия (2003) Към въпроса за зеления кон в балканския фолклор // Актуални проблеми на балканското езикознание. Аспекти на изследване на общобалканската лексика. Доклади от международна научна конференция, София, 30.09 - 01.10.2002 г. (Трета среща на Комисия по балканско езикознание към Международния комитет на славистите). Съставител Петя Асенова - Велико Търново: Faber, 2003, (с. 120-137) ISBN - 954-775-226-X, COBISS.BG-ID - 1041813476


 
  Статия
 общобалканска лексика, зелен кон, фолклор, цветови код
 Издадено
  11133
 Анастасия Петрова

3. • Марияна Витанова, Мария Китанова, Йоанна Кирилова, Анна Лазарова, Калина Мичева-Пейчева, Надежда Николова, Иво Панчев, (София, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“) Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. // Дзяло: е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век, http://www.abcdar.com, год. IV, 2016, брой 8, ISSN 1314-9067. http://www.abcdar.com/magazine_VIII.php

2. Братанов, И. Зелен ли е зеленият кон? // Научни трудове на Русенския университет - Русе: УИ "Ангел Кънчев", 2015, т. 54, серия 11, ISSN 1311-3321

1. Рулински, С. Космогонични измерения на празника Св. Георги. - www.istor-konf-varna.com/Dokladi/Text/2012/Rulinski_-_Prazniky_gergiovden.doc

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/