Към въпроса за зеления кон в балканския фолклор. – В: Актуални проблеми на балканското езикознание. Аспекти на изследване на общобалканската лексика. Състав. П. Асенова. Велико Търново: Faber, 2003, с. 120-137. - ISBN 954-775-226-X (Print), COBISS.BG-ID - 1041813476.


Петрова, Анастасия (2003) Към въпроса за зеления кон в балканския фолклор. – В: Актуални проблеми на балканското езикознание. Аспекти на изследване на общобалканската лексика. Състав. П. Асенова. Велико Търново: Faber, 2003, с. 120-137. - ISBN 954-775-226-X (Print), COBISS.BG-ID - 1041813476.


 
  Статия
 общобалканска лексика, зелен кон, фолклор, цветови код
 Издадено
  11133
 Анастасия Петрова

5. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. - Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х - ХХI век, 2016, год. IV, бр. 8. Цит. на с. 57.

4. Братанов, И. Зелен ли е зеленият кон? - В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев". 2015, т. 54, серия 11, 37-41. Цит. на с. 37. ISSN - 1311-3321 (print), COBISS.BG-ID - 1121172452

3. Μάρκου, Χ. Φρασεολογικές μονάδες δηλωτικές χρώματος στην ελληνική, τη ρωσική και τη βουλγαρική. - In: 11th International Conference on Greek Linguistics. Selected Papers. Πρακτικά. Ed. by G. Kotzoglou, K. Nikolou, E. Karantzola, K. Frantzi, I. Galantomos, M. Georgalidou, V. Kourti-Kazoullis, Ch. Papadopoulou, E. Vlachou. Rhodes: Laboratory of Linguistics of the SE Mediterranean Department of M editerranean Studies, University of the Aegean, 2014, 998-1012. Цит. на pp 1008. ISBN 978-960-87197-9-8

2. Рулински, С. Космогонични измерения на празника Св. Георги. - www.istor-konf-varna.com/Dokladi/Text/2012/Rulinski_-_Prazniky_gergiovden.doc

1. Чалъкова, Т., Чуфадар, Н. Конят и неговите функции в епоса на китаб-и деде коркут. – В: Епископ-Константинови четения. Т. Тотев (редактор и основател на поредицата), В. Попова (отг. редактор), Д. Кръстева, Т. Тодоров. т. 16, 2011, с. 168-174. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“. Цит. на с. 169

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/