Към въпроса за зеления кон в балканския фолклор. – В: Актуални проблеми на балканското езикознание. Аспекти на изследване на общобалканската лексика. Състав. П. Асенова. Велико Търново: Faber, 2003, с. 120-137. - ISBN 954-775-226-X (Print), COBISS.BG-ID - 1041813476.


Петрова, Анастасия (2003) Към въпроса за зеления кон в балканския фолклор. – В: Актуални проблеми на балканското езикознание. Аспекти на изследване на общобалканската лексика. Състав. П. Асенова. Велико Търново: Faber, 2003, с. 120-137. - ISBN 954-775-226-X (Print), COBISS.BG-ID - 1041813476.


 
  Статия
 общобалканска лексика, зелен кон, фолклор, цветови код


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  11133
 Анастасия Петрова

6. B. Emiliyanova, S. Mihăilescu. UNIUNEA LINGVISTICĂ BALCANICĂ. LIMBILE BULGARĂ ȘI ROMÂNĂ ÎN CONTEXT BALCANIC. Frontiere si contacte. Fenomene locale regionale si globale. Coord. Carmen Darabus, Elena-Camelia Zabava. Craiova: Editura Aius, 2020, pp. 43-58. ISBN 978-606-562-851-9. Цит. на с. 54

5. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. - Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х - ХХI век, 2016, год. IV, бр. 8. Цит. на с. 57.

4. Братанов, И. Зелен ли е зеленият кон? - В: Научни трудове на Русенския университет "Ангел Кънчев". 2015, т. 54, серия 11, 37-41. Цит. на с. 37. ISSN - 1311-3321 (print), COBISS.BG-ID - 1121172452

3. Μάρκου, Χ. Φρασεολογικές μονάδες δηλωτικές χρώματος στην ελληνική, τη ρωσική και τη βουλγαρική. - In: 11th International Conference on Greek Linguistics. Selected Papers. Πρακτικά. Ed. by G. Kotzoglou, K. Nikolou, E. Karantzola, K. Frantzi, I. Galantomos, M. Georgalidou, V. Kourti-Kazoullis, Ch. Papadopoulou, E. Vlachou. Rhodes: Laboratory of Linguistics of the SE Mediterranean Department of M editerranean Studies, University of the Aegean, 2014, 998-1012. Цит. на pp 1008. ISBN 978-960-87197-9-8

2. Рулински, С. Космогонични измерения на празника Св. Георги. - www.istor-konf-varna.com/Dokladi/Text/2012/Rulinski_-_Prazniky_gergiovden.doc

1. Чалъкова, Т., Чуфадар, Н. Конят и неговите функции в епоса на китаб-и деде коркут. – В: Епископ-Константинови четения. Т. Тотев (редактор и основател на поредицата), В. Попова (отг. редактор), Д. Кръстева, Т. Тодоров. т. 16, 2011, с. 168-174. Шумен: УИ „Епископ Константин Преславски“. Цит. на с. 169

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/