Страхът в балканските езици – културни вариации и сходства // Славянска филология. Доклади и статии за ХIII Международен конгрес на славистите - София: Кирило-Методиевски научен център – БАН, Институт за литература – БАН, 2003, т. 23, (с. 62-75), ISBN - 954-8712-26-1; 954-9787-07-9 COBISS.BG-ID - 1041957604


Петрова, Анастасия (2003) Страхът в балканските езици – културни вариации и сходства // Славянска филология. Доклади и статии за ХIII Международен конгрес на славистите - София: Кирило-Методиевски научен център – БАН, Институт за литература – БАН, 2003, т. 23, (с. 62-75), ISBN - 954-8712-26-1; 954-9787-07-9 COBISS.BG-ID - 1041957604


 
  Статия
 
 Издадено
  11132
 Анастасия Петрова

5. Bulgarian Ethnolinguistics. An Annotated Bibliography 2000 – 2010. - В: Ѕѣлѡ е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век. Х-ХХI в. год. IV, 2016, брой 8; ISSN 1314-9067 http://www.abcdar.com/magazine/VIII/Bulgarian_Ethnolinguistics_1314-9067_VIII.pdf

6. Добрева, А. Cognitive aspect in the description of basic emotion concept in English and Bulgarian. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор“ по научна специалност „Германски езици“ (Съвременен английски език). 2016. с. 11

4. Michow, Elżbieta. Semantyka polskich i bulgarskych motywowana funkcjami csęści ciala człowieka. Kielce, 2014, 234-235. ISBN 978-83-937763-0-6

2. Michow, Elżbieta. Studia nad frazeologią somatyczną języka polskiego i bułgarskiego. Kielce 2013, с. 9, 29. ISBN 978-83-937763-0-6

3. Крумова-Цветкова, Лилия, Благоева, Диана, Колковска, Сия, Пернишка, Емилия, Божилова, Мая Българска лексикология и фразеология. Т. 1 (Българска лексикология). София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов". 2013, с. 590. ISBN 978-954-322-702-0

1. Марку, Хр. Метафорическое переосмысление слова глаз во фразеологиии – русско-балканские лингвокультурные параллели. // Русский язык и культура в зеркале перевода», Материалы II международной научно-практической конференции 28-30 апреля 2010 г. - Москва: Изд. Высшая школа перевода МГУ, 2010, с. 340, ISBN 978-5-87449-085-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/