Страхът в балканските езици – културни вариации и сходства. - V: Славянска филология. Доклади и статии за ХIII Международен конгрес на славистите. София: Кирило-Методиевски научен център – БАН, Институт за литература – БАН, 2003, т. 23, с. 62-75.


Петрова, Анастасия (2003) Страхът в балканските езици – културни вариации и сходства. - V: Славянска филология. Доклади и статии за ХIII Международен конгрес на славистите. София: Кирило-Методиевски научен център – БАН, Институт за литература – БАН, 2003, т. 23, с. 62-75. ISBN 954-8712-26-1 (Институт за литература при БАН), ISBN 954-9787-07-9 (Кирило-Методиевски научен център при БАН), COBISS.BG-ID - 1041957604


 
  Статия
 
 Издадено
  11132
 Анастасия Петрова

6. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. - Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х - ХХI век, 2016, год. IV, бр. 8. Цит. на с. 55.

7. Добрева, А. Cognitive aspect in the description of basic emotion concept in English and Bulgarian. Дисертация за присъждане на образователната и научна степен “доктор“ по научна специалност „Германски езици“ (Съвременен английски език). 2016. Цит. на с. 11.

5. Michow, Elżbieta. Semantyka polskich i bulgarskych motywowana funkcjami csęści ciala człowieka. Kielce: Global Translator CUiT, 2014. Цит. на с. 234-235. ISBN 978-83-937763-0-6

2. Michow, Elżbieta. Studia nad frazeologią somatyczną języka polskiego i bułgarskiego. Kielce 2013. Цит. на с. 29. ISBN 978-83-937763-0-6

3. Michow, Elżbieta. Studia nad frazeologią somatyczną języka polskiego i bułgarskiego. Kielce 2013. Цит. на с. 9. ISBN 978-83-937763-0-6

4. Крумова-Цветкова, Л., Благоева, Д., Колковска, С., Пернишка, Е., Божилова, М. Българска лексикология и фразеология. Т. 1 (Българска лексикология). София: Академично издателство "Проф. Марин Дринов", 2013. Цит. на с. 590. ISBN 978-954-322-702-0, COBISS.BG-ID - 1265853668

1. Марку, Хр. Метафорическое переосмысление слова глаз во фразеологиии – русско-балканские лингвокультурные параллели. - В: Русский язык и культура в зеркале перевода». Материалы II международной научно-практической конференции 28-30 апреля 2010 г. Москва: Изд. "Высшая школа перевода" МГУ, 2010, 337-345. Цит. на с. 340. ISBN 978-5-87449-085-0

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/