Митологичният комплекс ‘вода – огън – смърт’ и езиковото му отражение. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни четения “Проф. Иван Гълъбов”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 2001, c. 171-180. ISBN 954-524-121-7


Петрова, Анастасия (2001) Митологичният комплекс ‘вода – огън – смърт’ и езиковото му отражение. – В: Палеобалканистика и старобългаристика. Втори есенни четения “Проф. Иван Гълъбов”. Велико Търново: Университетско издателство „Св. св. Кирил и Методий”. 2001, c. 171-180. ISBN 954-524-121-7


 
  Статия
 
 
  11129
 Анастасия Петрова

1. Bulgarian Ethnolinguistics. An Annotated Bibliography 2000 – 2010. - В: Ѕѣлѡ е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век. Х-ХХI в. год. IV, 2016, брой 8; ISSN 1314-9067 http://www.abcdar.com/magazine/VIII/Bulgarian_Ethnolinguistics_1314-9067_VIII.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/