“Образната” картина на света, метафората и национално-езиковата специфика // Състояние и проблеми на българската ономастика. Юбилейна научна конференция “Лингвистика, ономастика, краезнание”, посветена на 90-годишнината на проф. Н. Ковачев. - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, (c. 32-41)


Петрова, Анастасия (2002) “Образната” картина на света, метафората и национално-езиковата специфика // Състояние и проблеми на българската ономастика. Юбилейна научна конференция “Лингвистика, ономастика, краезнание”, посветена на 90-годишнината на проф. Н. Ковачев. - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2002, (c. 32-41) ISBN - 978-954-524-762-0, COBISS.BG-ID - 1235845604


 
  Статия
 
 Издадено
  11128
 Анастасия Петрова

1. Bulgarian Ethnolinguistics. An Annotated Bibliography 2000 – 2010. - В: Ѕѣлѡ е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век. Х-ХХI в. год. IV, 2016, брой 8; ISSN 1314-9067 http://www.abcdar.com/magazine/VIII/Bulgarian_Ethnolinguistics_1314-9067_VIII.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/