Към проблема за изследването на балканския езиков съюз // Проблеми на социолингвистиката (Езиковата ситуация в микро- и макросоциалните общности). Редактор К. Цанков - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1993, (с. 253-257), ISBN - 954-524-015-6, COBISS.BG-ID - 1025804260


Петрова, Анастасия (1993) Към проблема за изследването на балканския езиков съюз // Проблеми на социолингвистиката (Езиковата ситуация в микро- и макросоциалните общности). Редактор К. Цанков - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1993, (с. 253-257), ISBN - 954-524-015-6, COBISS.BG-ID - 1025804260


 
  Статия
 
 
  11123
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/