Към проблема за изследването на балканския езиков съюз. - В: Проблеми на социолингвистиката. Езиковата ситуация в микро- и макросоциалните общности. Ред. К. Цанков. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1993, с. 253–257


Петрова, Анастасия (1993) Към проблема за изследването на балканския езиков съюз. - В: Проблеми на социолингвистиката. Езиковата ситуация в микро- и макросоциалните общности. Ред. К. Цанков. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 1993, с. 253–257 ISBN - 954-524-015-6, COBISS.BG-ID - 1025804260


 
  Статия
 


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  11123
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/