Семантиката като културна единица. Теолого-философското съдържание на лексемата душа в Йоан-Екзарховия превод на „Шестоднев“ и проблемът за фразеологичната семантика. - В: Studia philologica universitatis velikotarnovensis. Ред. Ж. Колева‐Златева и др. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий“, 2016, т. 35, с. 219-234.


Петрова, Анастасия (2016) Семантиката като културна единица. Теолого-философското съдържание на лексемата душа в Йоан-Екзарховия превод на „Шестоднев“ и проблемът за фразеологичната семантика. - В: Studia philologica universitatis velikotarnovensis. Ред. Ж. Колева‐Златева и др. Велико Търново: УИ “Св. св. Кирил и Методий“, 2016, т. 35, с. 219-234. ISSN 2534‐918X (print), 2534‐9236 (online), COBISS.BG-ID - 1277647332


 The present paper examines the semantics of the word äóøà as a basic theological and philosophical term in the translation of the Hexameron by Joan Ekzarh. This word expresses fundamental concepts in the field of Christian cosmogonical and anthropological ideas. Through its semantic structure and paradigmatic and syntagmatic relations the peculiarity of the conceptualization of the world in the Old-Bulgarian is found. It is an occasion for reflecting on the issue of the semantics of idioms with the component soul from different periods of the development of the lexical system.
  Статия
 semantics, phraseological meaning, synchrony and diachrony.
 Издадено
  11121
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/