Към въпроса за диахрoнната предопределеност на фразеологичната семантика. - В: Балканские чтения 13. Балканский тезаурус: начало. Тезисы и материалы. Москва: Центр лингвокультурных исследований „BALCANICA” Института славяноведения РАН, 2015, с. 120-125.


Петрова, Анастасия (2015) Към въпроса за диахрoнната предопределеност на фразеологичната семантика. - В: Балканские чтения 13. Балканский тезаурус: начало. Тезисы и материалы. Москва: Центр лингвокультурных исследований „BALCANICA” Института славяноведения РАН, 2015, с. 120-125. ISBN 978-5-7576-0336-0


 Статията спира вниманието върху спецификата на термините за емоции, които са резултат от сложно наслагване на два вербално-образни комплекса, в които е намерено основание за скрито сравнение. В организацията на знанията и опита чрез концептуалните метафори езиковото съзнание регулярно се опира на стереотипната образност. Този факт е проявен отчетливо в анализирания езиков отрязък, вербализиращ представите за гнева в балканските езици.
  Статия
 емоция, гняв, езиково съзнание, концептуална метафора


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  11120
 Анастасия Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/