Балканската фразеология в когнитивно-културологична перспектива. Проект за създаване на балкански фразеологичен корпус. Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция. Състав. П. Асенова. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 176-184. - ISBN - 978-954-07-3955-7, COBISS.BG-ID - 1272350180.


Петрова, Анастасия (2015) Балканската фразеология в когнитивно-културологична перспектива. Проект за създаване на балкански фразеологичен корпус. Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция. Състав. П. Асенова. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 176-184. - ISBN - 978-954-07-3955-7, COBISS.BG-ID - 1272350180.


 The main aim of this paper is to present the project to create a Balkan phraseological thesaurus. The thesaurus is a necessary tool for semantic description and interpretation of the Balkan linguistic material. The project is based on the principles of cognitive-culturological approach to phraseology: 1. Cognitive nature of the approach, focusing on mental nature of idioms; 2. Elimination of opposition ‘synchrony – diachrony’ and analysis of the phraseological units as a fragment of living process; 3. Focus on cultural information encoded in the imagery of idioms.
  Статия
 Balkan phraseological thesaurus, cognitive-culturological approach to phraseology, idiom, synchrony, diachrony, imagery of idioms


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  11119
 Анастасия Петрова

1. Марку, Хр. ‘Мъжкото’ и ‘женското’ в българската и гръцката фразеология. - В: Балканското езикознание днес. Сборник в чест на 75-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Петя Асенова. Състав. Е. Търпоманова и др. София : УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, 209-222. Цит. на с. 213. ISBN 978-954-07-4214-4, COBISS.BG-ID - 1278419940.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/