Балканската фразеология в когнитивно-културологична перспектива. Проект за създаване на балкански фразеологичен корпус. Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция. Състав. П. Асенова. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 176-184. - ISBN - 978-954-07-3955-7, COBISS.BG-ID - 1272350180.


Петрова, Анастасия (2015) Балканската фразеология в когнитивно-културологична перспектива. Проект за създаване на балкански фразеологичен корпус. Балканските езици, литератури и култури. Дивергенция и конвергенция. Състав. П. Асенова. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 176-184. - ISBN - 978-954-07-3955-7, COBISS.BG-ID - 1272350180.


 The main aim of this paper is to present the project to create a Balkan phraseological thesaurus. The thesaurus is a necessary tool for semantic description and interpretation of the Balkan linguistic material. The project is based on the principles of cognitive-culturological approach to phraseology: 1. Cognitive nature of the approach, focusing on mental nature of idioms; 2. Elimination of opposition ‘synchrony – diachrony’ and analysis of the phraseological units as a fragment of living process; 3. Focus on cultural information encoded in the imagery of idioms.
  Статия
 Balkan phraseological thesaurus, cognitive-culturological approach to phraseology, idiom, synchrony, diachrony, imagery of idioms


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  11119
 Анастасия Петрова

2. Χριστίνα Μάρκου. Φύλα, ταυτότητες, αξίες. Συγκριτική ανάλυση αξιολογικών φρασεολογισμών στην ελληνική και τη βουλγαρική. Ταυτότητες: Γλώσσα και Λογοτεχνία. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Δ.Π.Θ. ΚΟΜΟΤΗΝΗ. Τόμος Α΄. ΚΟΜΟΤΗΝΗ 2017, 215-238. Цит. на с. 220.

1. Марку, Хр. ‘Мъжкото’ и ‘женското’ в българската и гръцката фразеология. - В: Балканското езикознание днес. Сборник в чест на 75-годишния юбилей на проф. д.ф.н. Петя Асенова. Състав. Е. Търпоманова и др. София : УИ „Св. Климент Охридски“, 2016, 209-222. Цит. на с. 213. ISBN 978-954-07-4214-4, COBISS.BG-ID - 1278419940.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/