Linguistic-Cultural View on the Existential Functions of the Verb “to have” in Bulgarian and Greek. - В: Глаголната система на балканските езици - наследство и неология. Ред. П. Асенова и др. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 121-148. - ISBN - 978-954-400-357-9, COBISS.BG-ID - 1233837540.


Петрова, Анастасия (2010) Linguistic-Cultural View on the Existential Functions of the Verb “to have” in Bulgarian and Greek. - В: Глаголната система на балканските езици - наследство и неология. Ред. П. Асенова и др. Велико Търново: Фабер, 2010, с. 121-148. - ISBN - 978-954-400-357-9, COBISS.BG-ID - 1233837540.


 Студията се съсредоточава върху семантиката на български и гръцки конструкции, в които глаголите ‘имам’ и ‘съм’ са употребени с екзистенциални фунции. Тя е опит да се разгърнат направените вече изводи в науката за разнообразните прояви на ‘имам’ и ‘съм’ при изразяване на екзистенция в двата езика. Обект на внимание са семантичните особености, функционалната многозначност и сферите на употреба на двата глагола, разпределението на екзистенциалните функции и конкуренцията между тях, семантико-синтактичните ограничения и взаимодействието с други категории (определеност/ неопределеност, персоналност/безличност, афирмация/негация и др). Езиковата същност на синтагмите, предопределена от семантичната структура на глагола, се разглежда като детайл от балканския поглед над света. Материалът потвърждава, че изразяването на екзистенция с ‘имам’, обща особеност на балканските езици и техните диалекти, е по-слабо представено в българския в сравнение с гръцкия език, но паралелите между двата езика са значителни и в тях се реализира една и съща когнитивна метафора S съдържа P в своето/усвоеното пространство. Тази метафора може да се долови далеч зад пределите на лексикалното равнище, защото като глобални обединения на смисъла концептите се простират върху цялото пространство на езика. Те представляват такава семантична категория, около която, подобно на ядро, се оформя сложно функционално-семантично поле от взаимно допълващи се средства на различни равнища. Парадигмата от ‘съм’-синтагми с екзистенциална семантика е представен от многобройни конструкции, всяка от които е по различен начин ситуационно детерминирана и усложнена от периферни, повече или по-малко второстепенни предикати – характеризация, локализация във времето и пространството, посесивност. Проблемът се усложнява от засилената функционална натовареност на самия глагол, реализиращ се едновременно като копула и като пълнозначен глагол, обуславяща избледняването на неговата семантика. Защитава се позицията, че и във функция на копула, ‘съм’ винаги изразява и екзистенция, изместена в посока на едно или друго допълнително смислово отношение. Границата между лексика и граматика е плавен преход от едната в другата сфера, както ни убеждава граматикализацията на някои аналитични конструкции и форми, разгледани в диахронна перспектива. В лингвокултурологичен (когнитивен) план това е фрагмент от еднотипен модел на езиково светоусещане. Следвайки подобна логика на обобщения, езиковите реализации на семантичната универсалия екзистенциалност поставят двата езика в зоната между „esse” и “habere”, в пространството на уравновесяване на две стойностни системи, на съвместяването в едно цяло на две ценностни ориентации.
  Статия
 имам, съм, екзистенция


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  11113
 Анастасия Петрова

2. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. - Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х - ХХI век, 2016, год. IV, бр. 8. Цит. на с. 57.

1. Марку, Хр. Фразеологични единици с глаголи със значения ‘имам’ и ‘съм’ в български и новогръцки’. - В: Актуални проблеми на балканистиката и славистиката. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2014, 182-191. Цит. на с. 182. ISBN 978-954-524-944-0, COBISS.BG-ID - 1267898596

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/