Предизвикателството фразеологична образност. - В: Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. Ред. Ст. Калдиева-Захариева и др. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”, 2011, c. 79-101.


Петрова, Анастасия (2011) Предизвикателството фразеологична образност. - В: Езиковедски изследвания в чест на проф. Сийка Спасова-Михайлова. Ред. Ст. Калдиева-Захариева и др. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”, 2011, c. 79-101. ISBN - 978-954-322-430-2, COBISS.BG-ID - 1236892644


 The article discusses the approach to phraseology and the role it plays in forming and reproducing the cultural identity of the ethnic community. It can give new light on the cultural and cognitive content of the phraseological system of the language. The research model applicable for phraseology studies is to be found on the basis of The Cognitive Theory of Metaphor (Lakoff, Johnson 1980, 1999; Lakoff 1987, 1990, 1993; Lakoff, Turner 1989, etc.) with the suggested in it tools for analysis and its development in The Conventional Figurative Language Theory (Dobrovol‟skij, Piirainen 2005).
  Статия
 phraseology, language conceptualization, phraseological figurativeness, Cognitive Theory of Metaphor, Conventional Figurative Language Theory


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  11110
 Анастасия Петрова

1. Калдиева-Захариева, Ст. Българска фразеология. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов”, 2013, т. 2. Цит. на с. 187. ISBN - 978-954-322-699-3, COBISS.BG-ID - 1265691108

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/