Фразеология и култура. Семантичното пространство 'гордост' в българския езиков модел на света // Изследвания по лексикология, фразеология и лексикография. В памет на проф. дфн Кети Анкова-Ничева. Редактори и съставители Ст. Калдиева-Захариева, Л. Крумова-Цветкова - София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2008, (c. 80-89)


Петрова, Анастасия (2008) Фразеология и култура. Семантичното пространство 'гордост' в българския езиков модел на света // Изследвания по лексикология, фразеология и лексикография. В памет на проф. дфн Кети Анкова-Ничева. Редактори и съставители Ст. Калдиева-Захариева, Л. Крумова-Цветкова - София: Академично издателство „Проф. Марин Дринов”, 2008, (c. 80-89) ISBN - 978-954-322-166-0, COBISS.BG-ID - 1228120548


 Статията разглежда проблема за отражението на представите за гордостта в семантичното пространство на българския език, което е обект на малко специални проучвания. Тя е продължение на по-ранни изследвания върху емоциите, които доказаха, че езиковият прототип на всяка емоция е представен от обвързани в стройна система концептуални метафори.
  Статия
 емоции, фразеология, концептуална метафора, прототип


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  11109
 Анастасия Петрова

1. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. // Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век. Х-ХХI в. год. IV, 2016, брой 8, ISSN 1314-9067 - http://www.abcdar.com/magazine/VIII/Bulgarian_Ethnolinguistics_1314-9067_VIII.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/