Думите символи и етнокултурната интерпретация на балканската фразеология. - В: Юбилеен сборник “45 години Филологически факултет”. Ред. Б. Борисова и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, c. 9-17.


Петрова, Анастасия (2009) Думите символи и етнокултурната интерпретация на балканската фразеология. - В: Юбилеен сборник “45 години Филологически факултет”. Ред. Б. Борисова и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, c. 9-17. ISBN 978-954-524-673-9, COBISS.BG-ID 1230260196


 Статията разглежда въпроса за етнокултурното своеобразие на фразеологията, спецификата на лексемите символи в състава на езиковите знаци, както и необходимостта от комплексен подход в изследването им. Потърсени са аргументи за доказване на идеята, че фокус за подобно изследване трябва да бъде фразеологичната образност. Тя внася културно значима маркираност, въплъщава културната информация. Затова интерпретацията на вградените в метафоричния механизъм образи е основното средство за достигане на знаковото етнокултурно пространство. В този смисъл, ако уловим различните образи, функциониращи като компоненти в балканските фразеологизми, с техните концептуални модели, бихме могли да достигнем до фрагменти от различното светоусещане на съответния народ. Защото образното съдържание на фразеологизма, демонстрирано от характерни за даденото общество образи, еталони, стереотипи, митологеми и т.н., е неотделимо от пространството на материалната, социалната и духовната култура на народа.
  Статия
 фразеологизъм, езиков знак, образност, стереотип, митологема


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  11108
 Анастасия Петрова

1. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. - Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х - ХХI век, 2016, год. IV, бр. 8. Цит. на с. 57.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/