Думите символи и етнокултурната интерпретация на балканската фразеология // Юбилеен сборник “45 години Филологически факултет”Редакционна колегия Б. Борисова, Х. Станева, П. Ангелова, П. Христов, А.Петрова, А. Станимирова, И. Дончева, И. Атанасова, М. Григорова, Т. Моллов - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, (c. 9-17), ISBN 978-954-524-673-9, COBISS.BG-ID 1230260196


Петрова, Анастасия (2009) Думите символи и етнокултурната интерпретация на балканската фразеология // Юбилеен сборник “45 години Филологически факултет”Редакционна колегия Б. Борисова, Х. Станева, П. Ангелова, П. Христов, А.Петрова, А. Станимирова, И. Дончева, И. Атанасова, М. Григорова, Т. Моллов - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2009, (c. 9-17), ISBN 978-954-524-673-9, COBISS.BG-ID 1230260196 Велико Търново


 Статията разглежда въпроса за етнокултурното своеобразие на фразеологията, спецификата на лексемите символи в състава на езиковите знаци, както и необходимостта от комплексен подход в изследването им. Потърсени са аргументи за доказване на идеята, че фокус за подобно изследване трябва да бъде фразеологичната образност. Тя внася културно значима маркираност, въплъщава културната информация. Затова интерпретацията на вградените в метафоричния механизъм образи е основното средство за достигане на знаковото етнокултурно пространство. В този смисъл, ако уловим различните образи, функциониращи като компоненти в балканските фразеологизми, с техните концептуални модели, бихме могли да достигнем до фрагменти от различното светоусещане на съответния народ. Защото образното съдържание на фразеологизма, демонстрирано от характерни за даденото общество образи, еталони, стереотипи, митологеми и т.н., е неотделимо от пространството на материалната, социалната и духовната култура на народа.
  Статия
 фразеологизъм, езиков знак, образност, стереотип, митологема


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  11108
 Анастасия Петрова

1. Bulgarian Ethnolinguistics. An Annotated Bibliography 2000 – 2010. - В: Ѕѣлѡ е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век. Х-ХХI в. год. IV, 2016, брой 8; ISSN 1314-9067 http://www.abcdar.com/magazine/VIII/Bulgarian_Ethnolinguistics_1314-9067_VIII.pdf

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/