Балканската фразеология - елемент от оста на времето и фрагмент от жив езиков процес. В: Балканите – език, история, култура. Ред. К. Мутафова и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, т. 1, с. 370-378. - ISSN 2535-1346 (Online), ISSN 1314-4065 (Print), COBISS.BG-ID – 1229435620.


Петрова, Анастасия (2008) Балканската фразеология - елемент от оста на времето и фрагмент от жив езиков процес. В: Балканите – език, история, култура. Ред. К. Мутафова и др. Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, т. 1, с. 370-378. - ISSN 2535-1346 (Online), ISSN 1314-4065 (Print), COBISS.BG-ID – 1229435620.


 
  Статия
 
 
  11107
 Анастасия Петрова

3. Хаджиева, Е., Влахова, Р., Шопов, Т., Шушлина, В., Манова, Р., Мосъп, Д., Петър Тодоров, П. Европейско образование и съвременност. - Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI в. 2016, год. IV, бр. 7. Цит. на с. 26. ISSN 1314-9067 (оnline).

4. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. - Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х - ХХI век, 2016, год. IV, бр. 8. Цит. на с. 57. ISSN 1314-9067 (оnline).

5. Хаджиева, Е., Влахова, Р., Шопов, Т., Шушлина, В., Манова, Р., Мосъп, Д., Петър Тодоров, П. Европейско образование и съвременност. - Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI в. 2016, год. IV, бр. 7. Цит. на с. 27. ISSN 1314-9067 (оnline).

1. Хаджиева, Е., Влахова, Р., Шопов, Т., Шушлина, В., Манова, Р., Мосъп, Д., Тодоров, П. Littera et Lingua Series Dissertationes 8. Европейско образование и съвременност. Ред. Р. Велева и др. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2015. Цит на с. 46. ISSN 1314-3352 (online).

2. Хаджиева, Е., Влахова, Р., Шопов, Т., Шушлина, В., Манова, Р., Мосъп, Д., Тодоров, П. Littera et Lingua Series Dissertationes 8. Европейско образование и съвременност. Ред. Р. Велева и др. София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2015. Цит на с. 47. ISSN 1314-3352 (online).

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/