Балканската фразеология - елемент от оста на времето и фрагмент от жив езиков процес // Балканите – език, история, култура. Отг. редактор К. Мутафова - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, т. 1, (с. 370 - 378), ISBN 978-954-524-636-4, COBISS.BG-ID – 1229435620


Петрова, Анастасия (2008) Балканската фразеология - елемент от оста на времето и фрагмент от жив езиков процес // Балканите – език, история, култура. Отг. редактор К. Мутафова - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2008, т. 1, (с. 370 - 378), ISBN 978-954-524-636-4, COBISS.BG-ID – 1229435620


 
  Статия
 
 
  11107
 Анастасия Петрова

3. Хаджиева, Е., Влахова, Р., Шопов, Т., Шушлина, В., Манова, Р., Мосъп, Д., Петър Тодоров, П. Европейско образование и съвременност // Ѕѣлѡ е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI в. год. IV, 2016, брой 7, с. 26, ISSN 1314-9067

4. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И., София: Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. // Ѕѣлѡ е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век. Х-ХХI в. год. IV, 2016, брой 8, ISSN 1314-9067 http://www.abcdar.com/magazine/VIII/Bulgarian_Ethnolinguistics_1314-9067_VIII.pdf

5. Хаджиева, Е., Влахова, Р., Шопов, Т., Шушлина, В., Манова, Р., Мосъп, Д., Петър Тодоров, П. Европейско образование и съвременност // Ѕѣлѡ е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI в. год. IV, 2016, брой 7, с. 27, ISSN 1314-9067

1. Хаджиева, Е., Влахова, Р., Шопов, Т., Шушлина, В., Манова, Р., Мосъп, Д., Тодоров, П. // Littera et Lingua Series Dissertationes 8. Европейско образование и съвременност. Редактори: Радостина Велева, Андрей Бояджиев. – София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 46, ISSN 1314-3352

2. Хаджиева, Е., Влахова, Р., Шопов, Т., Шушлина, В., Манова, Р., Мосъп, Д., Тодоров, П. // Littera et Lingua Series Dissertationes 8. Европейско образование и съвременност. Редактори: Радостина Велева, Андрей Бояджиев. – София: УИ „Св. Климент Охридски“, 2015, с. 47, ISSN 1314-3352

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/