Балканската лексика в лингвокултурологичен аспект // Проблеми на балканското и славянското езикознание. Отг. редактор И. Харалампиев - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, (с. 114 - 125)


Петрова, Анастасия (2010) Балканската лексика в лингвокултурологичен аспект // Проблеми на балканското и славянското езикознание. Отг. редактор И. Харалампиев - Велико Търново: УИ „Св. св. Кирил и Методий”, 2010, (с. 114 - 125) ISBN 978-954-400-266-4


 The article discusses the possibilities of applying the linguistic-cultural approach to research of Balkan lexis and phraseology. The idea is developed that it is the best way of reconstructing the basic concepts f language, which are dependent on the TIME factor. The idea is illustrated by the analysis of some fragments of the standart shape of FOOL in the Balkan area. The paper concentrates on the meaning of turk, keles 'handsome, kind, nice', 'bald, mangy', 'brave, courageous', 'foolish, idiotic', borrowed in Aromenian, Meglenian, Bulgarian, Albanian, where it has undergone a self-dependent development.
  Статия
 linguistic-cultural approach, lexis, phraseology


Хуманитарни науки Филология

Humanities Language, Linguistics, Literature and Theory of Literature

 Издадено
  11105
 Анастасия Петрова

3. Витанова, М., Китанова, М., Кирилова, Й., Лазарова, А., Мичева-Пейчева, К., Николова, Н., Панчев, И. Българска етнолингвистика. Анотирана библиография за периода 2000 – 2010 г. // Дзяло е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век. Х-ХХI в. год. IV, 2016, брой 8, ISSN 1314-9067 - http://www.abcdar.com/magazine/VIII/Bulgarian_Ethnolinguistics_1314-9067_VIII.pdf

1. Μάρκου Χ., Μουστάκη, А., Σβετσίνσκαγια, I. Eλληνικά και γαλλικά, φορείς αλληλοκατανόησης των γλωσσών της σλαβικής οικογένειας (βουλγαρικά, ρωσικά) - Καβάλα: Εκδόσεις Σαϊτα, 2015, σ. 23.

2. Димитрова, И. Българската картина на света в обучението по български език като чужд. Дисертация за присъждане на научната и образователна степен „доктор“ - Велико Търново, 2015, с. 4.

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/